Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Pilloras, Panagiotis (2015)

Thesis

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας, που πραγματοποιείται στα πλαίσια εκπόνησης πτυχιακής εργασίας από το Τμήμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφου, είναι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εισαγάγει ένα μοναδικό θεσμικό σύστημα το οποίο λειτουργεί ως ακρογωνιαίος λίθος του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Όλα όσα επηρεάζουν τους πολίτες της Ένωσης διέπονται από Νόμους οι οποίοι θεσπίζονται από τα Θεσμικά Όργανα της ΕΕ. Πολλοί πολίτες της Ένωσης γνωρίζουν μόνο ονομαστικά κάποια από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ χωρίς να γνωρίζουν τις αρμοδιότητες και τον ρόλο που διαδραματίζει το καθένα στην εύρυθμη λειτουργία του οικοδομήματος της ΕΕ. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να γνωρίσουμε τα κυριότερα θεσμικά όργανα της ΕΕ και να κατανοήσουμε τον τρόπο λειτουργίας τους, τον τρόπο λήψης αποφάσεων, τις αρμοδιότητες τους αλλά και την σημασία του καθενός ξεχωριστά. Επιπλέον, μέσα από την εργασία αυτή θα γίνει προσπάθεια ο αναγνώστης να κατανοήσει το πως τα όργανα αυτά επηρεάζουν ουσιαστικά τη καθημερινή ζωή του ιδίου και γενικά του Ευρωπαίου Πολίτη. --The subject which this work and project is dealing has been carried out for the purpose of the Department of International and European Economic Law, University of Neapolis Paphos is the presentation and analysis of the European Union institutions and bodies. The European Union has introduced a unique institutional system which functions as a cornerstone of European integration. The fact is that almost everything that affects the daily activities of European citizens are governed by laws. All these laws are adopted by the European institutions and cover all EU Member States. Many citizens of the Union only nominally aware of some of the EU institutions without being aware of the responsibilities and the role played by each in the proper functioning of the EU integration. The purpose of this paper is to know the main EU institutions and to understand how they work, how decision-making are taken, their responsibilities and the importance of each one separately. Furthermore, through this work will attempt the reader to understand how these bodies actually affect the lives of himself and in general the European citizen.