Ειδικότερες ρυθμίσεις περί πολιτικής κοινής άμυνας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: οι απαρχές. Παρούσα κατάσταση. προοπτικές

Zachos, Georgios (2015)

Thesis

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται τις πολιτικές ασφάλειας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικότερα τις ρυθμίσεις περί Κοινής Άμυνας εντός του Ευρωπαϊκού Χώρου. Από την άποψη αυτή είναι ενδεικτική η επιβεβαίωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφορικά με την προσήλωσή του στην οικοδόμηση «μιας Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, ικανής να ενισχύσει την εξωτερική δράση της Ένωσης μέσω της δημιουργίας ενός δυναμικού στρατιωτικής διαχείρισης των κρίσεων, καθώς και ενός μη στρατιωτικού δυναμικού με πλήρη σεβασμό των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».