Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η λειτουργία τους

Argyrou, Charoula (2015)

Thesis

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τη λεπτομερή ανάλυση και επεξήγηση της σύνθεσης και οργάνωσης, των αρμοδιοτήτων αλλά και του τρόπου λειτουργίας των κύριων και επικουρικών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήτοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου (Συμβουλίου Υπουργών), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) και της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ). Η εργασία αρχίζει με την εισαγωγή όπου γίνεται μια περιεκτική αναδρομή στην ιστορική εξέλιξη της ΕΕ και στα όσα κατόρθωσε να πετύχει, ακολουθεί μια ακροθιγής αναφορά στα κύρια και επικουρικά όργανα της Ένωσης και ακολούθως έπονται δέκα κεφάλαια στα οποία αναλύεται εκτενώς έκαστο θεσμικό όργανο και τέλος κλείνει με τον επίλογο.