Η εφαρμογή του δικαίου από τα κράτη μέλη

Tsappis, Andronikos (2014)

Thesis

Στο κείμενο που ακολουθεί, θα ασχοληθούμε με το θέμα της εφαρμογής του Δικαίου Της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα 28 κράτη μέλη. Θα αναλύσουμε την ευρωπαϊκή κοινότητα ως νομική οντότητα από την γένεση της έως και σήμερα καθώς επίσης και το Δίκαιο το οποίο εφαρμόζεται, όπως επίσης και τις διάφορες πηγές Δικαίου. Ειδικά θα αναλύσουμε τις διάφορες πηγές δικαίου και πως αυτές μέσω ποιων οργάνων παράγουν δίκαιο.