Οι αιτίες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και οι επιπτώσεις για τους ανώτατους οργανισμούς ελέγχου

Efstathiou, Dimitris (2015)

Thesis

Οι οικονομικές κρίσεις δεν είναι ένα νέο φαινόμενο . Η παγκόσμια οικονομία έχει από καιρό εις καιρό κτυπηθεί από κρίσεις και η παρούσα κρίση είναι πιθανόν όχι η τελευταία . οπωσδήποτε , πολλοί παράγοντες σε συνδυασμό για να κάμουν την πιο σοβαρή από την μεγάλη κρίση του 1930 , περιλαμβανομένων μακροοικονομικών προβλημάτων , αποτυχίες των αγορών και ελλείψεις στην εφαρμογή των πολιτικών . Ο οικονομικός τομέας έχει αναπτυχθεί περίπλοκα και οι πρωταγωνιστές πολύ μεγάλοι , πολλές φορές πολύ μεγάλοι για να ελεγχτούν . Αυτοί οι οργανισμοί και τα προϊόντα τους έγιναν πολύ δύσκολο να εποπτευτούν και να ρυθμιστούν .Ακόμα και ο εσωτερικός έλεγχος των οικονομικών οργανισμών εκ των έσω έχει αποτύχει σε πολλές περιπτώσεις . Οι διάσπαρτοι κίνδυνοι του συστήματος έγιναν πιο μεγάλοι από ποτέ στο παρελθόν. Επιπρόσθετα , το σύστημα αμοιβών επιβάρυνε την δημιουργία των ρίσκων .