Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Constantinou, Andreas (2014)

The subject which this work and project is dealing has been carried out for the purpose of a postgraduate degree which has to do with the topic European Negotiation is the European Union's institutions (EU).The ancient saying ¨the strength in unity¨ is currently for Europeanς a multi topical than ever. The European Union has introduced a unique institutional system which functions as a cornerstone of European integration. Member States have set up common institutions to which they delegate some powers to be able to take democratic decisions of common interest such as international affairs, security and freedom of movement. The purpose of this project is to provide a factual presentation and analysis to both the primary and the secondary / supplementary EU institutions focusing on responsibilities of each of them and the role they perform. Through this work will attempt the reader to understand how these instruments substantially affect the lives of himself and in general the European citizen.

Thesis

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας, που πραγματοποιείται στα πλαίσια εκπόνησης πτυχιακής εργασίας και αφορά το μάθημα Ευρωπαϊκή Διαπραγμάτευση, είναι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Το παλαιό ρητό «η ισχύς εν τη ενώσει» είναι σήμερα για τους Ευρωπαίους περισσότερο παρά ποτέ επίκαιρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εισαγάγει ένα μοναδικό θεσμικό σύστημα το οποίο λειτουργεί ως ακρογωνιαίος λίθος του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Τα κράτη-μέλη έχουν θεσπίσει κοινά θεσμικά όργανα στα οποία εκχωρούν ορισμένες εξουσίες τους για να μπορούν να λαμβάνονται δημοκρατικές αποφάσεις κοινού ενδιαφέροντος όπως διεθνή θέματα, ασφάλεια και ελεύθερη διακίνηση. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παράσχει μια τεκμηριωμένη παρουσίαση και ανάλυση που να αφορά τόσο με τα κύρια όσο και τα δευτερεύοντα / επικουρικά θεσμικά όργανα της ΕΕ εστιάζοντας κυρίως στις αρμοδιότητες του καθενός από αυτά καθώς και στον ρόλο που επιτελούν. Μέσα από την εργασία αυτή θα γίνει προσπάθεια ο αναγνώστης να κατανοήσει το πως τα όργανα αυτά επηρεάζουν ουσιαστικά τη καθημερινή ζωή του ιδίου και γενικά του Ευρωπαίου Πολίτη.