Η έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Panteli, Argyroula (2014)

Thesis

Σε ένα πλαίσιο όπου λαμβάνουν χώρα τόσο έντονες υπερεθνικές διεργασίες υπό συνθήκες μάλλον περιορισμένου πολιτικού ελέγχου, οποιαδήποτε πρόοδος χρειάζεται υψηλό βαθμό πειθαρχίας, όχι μόνον από την πλευρά των κρατών μελών, αλλά και εκ μέρους των ιδιωτών και των ίδιων των υπεύθυνων θεσμικών οργάνων. Βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της νέας αυτόνομης έννομης τάξης αλλά και βασικό ειδοποιό στοιχείο που διαφοροποιεί την Κοινότητα έναντι των υπόλοιπων διεθνών οργανισμών αποτελεί ο δικαστικός έλεγχος των πράξεων των κοινοτικών οργάνων, αλλά και των πράξεων των κρατών μελών σε περίπτωση παράβασης των κοινοτικών διατάξεων.