Θεμελιώδεις ελευθερίες και κοινωνικά δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Pittakis, Marios (2014)

Thesis

Όπως είναι γνωστό αρχικά η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μόνο οικονομικό προσανατολισμό. Η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης βασίστηκε στην εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς. Οι οικονομικές θεμελιώδεις ελευθερίες, δηλαδή η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων αποτελούσαν την αρχή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βάση της οποίας ήταν η εσωτερική αγορά. Την ίδια στιγμή, ως φυσικό επακόλουθο, η προώθηση των κοινωνικών δικαιωμάτων χρησιμεύει για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική εφαρμογή των οικονομικών ελευθεριών. Αυτή η παράλληλη εξέλιξη μεταξύ των οικονομικών ελευθεριών και των κοινωνικών δικαιωμάτων εξετάζεται από την παρούσα διατριβή, με επίκεντρο τη σύγκλιση των τεσσάρων θεμελιωδών ελευθεριών και των κοινωνικών δικαιωμάτων μέσω και της νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Θα εξεταστεί κατά πόσον οι οικονομικές ελευθερίες αποτελούν προτεραιότητα για την ΕΕ σε σύγκριση με τα κοινωνικά δικαιώματα. -- As it is well known, the European Union is economically oriented. The process of the European integration was based on the establishment of the internal market. The economic fundamental freedoms, i.e. the free movement of goods, persons, services and capital consisted from the very beginning of the European Communities the basis for the internal market. At the same time, as a natural consequence, the promotion of social rights serves for the better and more effective application of economic freedoms. This parallel evolution between economic freedoms and social rights is examined by the present thesis, focusing on the convergence of the four fundamental freedoms shall be examined, indicating the relation – convergence between economic freedoms and social rights through the jurisprudence of the European Court of Justice. It shall be examined whether or not economic freedoms constitute a priority for EU in comparison with social rights.