Το νομικό καθεστός των επιμέρους πολιτικών της ΕΕ

Hadjiloukas, Loukianos (2015)

Thesis

Η ανάλυση των δημοσίων πολιτικών αποτελεί έναν ιδιαίτερο κλάδο της πολιτικής επιστήμης, των επιστημών της διοίκησης και των ευρωπαϊκών σπουδών. Γενικός σκοπός της ανάλυσης των δημοσίων πολιτικών είναι η κατανόηση των λογικών και των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων των κυβερνητικών δρώντων σε σχέση με μία σειρά από θέματα και προβλήματα της δημόσιας ζωής. Μερικοί από τους ορισμούς της έννοιας της δημόσιας πολιτικής θα μπορούσαν να είναι οι ακόλουθοι : - Η δημόσια πολιτική είναι οτιδήποτε η κυβέρνηση επιλέγει να κάνει ή να μην κάνει. - Η δημόσια πολιτική είναι ένα σετ αλληλένδετων αποφάσεων που λαμβάνονται από κυβερνητικούς δρώντες που ενδιαφέρονται για στόχους - Η δημόσια πολιτική χαρακτηρίζεται από ένα πολυκεντρικό σύστημα λήψης αποφάσεων. Οι δημόσιες πολιτικές ρυθμίζουν πτυχές της δημόσιας ζωής σε πολιτικό,οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Τα κυριότερα εργαλεία των δημοσίων πολιτικών είναι οι νόμοι και η εφαρμογή τους και οι χρηματοδοτήσεις. Από την δεκαετία του 1990 η κρατοκεντρική θεώρηση της ανάλυσης των δημοσίων πολιτικών αρχίζει να αναθεωρείται. Το Κράτος δεν αποτελεί τον μόνο ή τον αποκλειστικό ρυθμιστή των δημοσίων πολιτικών καθώς μη κυβερνητικοί και υπερεθνικοί φορείς αρχίζουν να αλληλεπιδρούν όλο και περισσότερο με το Κράτος στην χάραξη των δημοσίων πολιτικών. Ένας τέτοιος φορέας είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η διαδικασία πολιτικής ολοκλήρωσης της οποίας επιδρά σημαντικά και στην διαμόρφωση των δημοσίων πολιτικών σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση επεξεργάζεται και η ίδια απαντήσεις σε προβλήματα τα οποία αφορούν στην δημόσια ζωή των κοινωνιών των κρατών μελών. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές αποτελούν στο πλαίσιο αυτό δημόσιες πολιτικές οι οποίες όμως διαφοροποιούνται από τις εθνικές δημόσιες πολιτικές ως προς τα εξής : - Είναι πολυεπίπεδες. Αλληλεπιδρούν δηλαδή με πολλά επίπεδα δράσης και εκτείνονται από το τοπικό, στο εθνικό και στο υπερεθνικό. - Είναι πολυσυμμετοχικές. Αλληλεπιδρούν στο πλαίσιό τους δηλαδή πολλοί δρώντες και φορείς, κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί, θεσμικοί και μη θεσμικοί.