Ρυθμίσεις περί αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας επί ποινικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής ένωσης

Savva, Irene (2014)

Thesis

Ο στόχος της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, στα πλαίσια του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, είναι να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τους ευρωπαίους πολίτες με την πρόληψη και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Σε αυτό αναφέρεται ο τίτλος V της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΛΕΕ (Κεφάλαια I, IV και V). Η αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις αφορά ειδικότερα, τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αστυνομικών υπηρεσιών, τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών τελωνειακών υπηρεσιών, τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών δικαστικών αρχών. Εφαρμόζεται με τη στήριξη οργανισμών που ιδρύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως της Eurojust, της Europol και του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου.