Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Chrysostomou, Panagiotis (2014)

Thesis

Αντικείμενο της παρούσαςδιπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παράσχει τεκμηριωμένη ανάλυση γύρω από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλύοντας το κάθε θεσμικό όργανο ξεχωριστά με βάση το ρόλο, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του κάθε θεσμού, που διέπουν καθημερινά, αν όχι εμφανώς στους περισσότερους, τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα. Καθημερινά, όλοι οι πολίτες ακούμε μέσααπό την ειδησεογραφία ή συζητήσεις φορείς και όργανα άσκησης πολιτικών στο χώροτης ενωμένης Ευρώπης, πολλά εκ των οποίων αγνοούμε τον ρόλο και τη σημασία τους, με αποτέλεσμα το έλλειμμα δημοκρατίας, αφού κάθε πολίτης λόγω άγνοιας δενέχει ίση πρόσβαση σε αυτά, να μεγαλώνει. Μέσα από την εργασία αυτή που σκοπό έχει, εκτός από την παρουσίαση και ανάλυσητων οργάνων αυτών, να κάνει κατανοητό πως τα συγκεκριμένα όργανα επηρεάζουνστην ουσία και όχι στον τύπο την καθημερινότητα του Ευρωπαίου Πολίτη και πως αυτάσυμβάλλουν στην ενοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου, στόχος είναι η δημιουργία ενός «οδηγού» του πολίτη του χώρου αυτού.Καταρχήν, γίνεται μία εισαγωγή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολούθως, γίνεται αναφορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως επίσης αναφέρονται και οι Συνθήκες της. Μετά ακολουθεί η ανάλυση και η παρουσίαση του των εφτά κύριων θεσμικών οργάνων, που είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δικαστικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Εκτός αυτού αναλύονται και κάποια αλλά θεσμικά όργανα. Όπως επίσης στο τελευταίο κεφάλαιο αναλύεται η νομοθετική διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τα θεσμικά όργανα. Τέλος, Ο επίλογος αποτελεί ένα είδος συμπεράσματος που συνάγεται από τα προαναφερθέντα σε όλη την έκταση της διπλωματικής εργασίας.