Οι πηγές του δικαίου και το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Papamichael, Costas (2015)

The principle of free movement of people and capital services is one of the cornerstones of the European Union. Therefore, also applies to the mobility of patients and medical services. Any EU citizen has the opportunity to seek medical treatment in another Member State, while health insurance is required to pay the costs. The existing rules on cross-border healthcare in the EU have a long history of European Court in respect of the Member State The Court shall ensure uniform interpretation and application of EU law in all member countries. Also settles legal disputes between the governments of member states and EU institutions. Individuals, companies and organizations can also appeal to the Court if they believe that their rights have not been respected by an EU institution. In the Court involved a judge from each EU country. The Court shall assist nine "advocates-general" who expressed the legal opinion concerning the cases examined by the Court. This is required to do so publicly, with complete impartiality and independence. The term of each Judge and Advocate-General shall be six years and may be renewed. The appointment shall be by agreement of the governments of the EU countries. Due to the large number of cases brought before the Court and for better legal citizen’s protection, a "General Court" set up, which deals with cases submitted by individuals, companies and some organizations, as well as matters related to the competition law. The "Tribunal" of the European Union adopts decisions on disputes between the European Union and its staff.

Thesis

Η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας ανθρώπων κεφαλαίων και υπηρεσιών είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, ισχύει επίσης για την κινητικότητα των ασθενών και των ιατρικών υπηρεσιών. Κάθε πολίτης της ΕΕ έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει ιατρική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος, ενώ η ασφάλιση υγείας του είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τα έξοδα. Οι υφιστάμενοι κανόνες σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη στην ΕΕ έχουν μακρά ιστορία του ΔΕΚ πιέζει την ολοκλήρωση της υγειονομικής περίθαλψης προς τα εμπρός σε σχέση με κράτος μέλος. Το Δικαστήριο διασφαλίζει την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ σε όλες τις χώρες μέλη της. Διευθετεί επίσης τις νομικές διαφορές μεταξύ των κυβερνήσεων των χωρών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και οργανισμοί μπορούν επίσης να προσφύγουν στο Δικαστήριο, εάν θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους δεν έχουν γίνει σεβαστά από κάποιο όργανο της ΕΕ. Στο Δικαστήριο μετέχει ένας δικαστής από κάθε χώρα της ΕΕ. Το Δικαστήριο επικουρούν εννέα "γενικοί εισαγγελείς" που διατυπώνουν τη νομική γνώμη τους για τις υποθέσεις που εξετάζονται από το Δικαστήριο. Αυτό οφείλουν να το πράττουν δημοσίως, με πλήρη αμεροληψία και ανεξαρτησία. Η θητεία κάθε δικαστή και γενικού εισαγγελέα είναι εξαετής και μπορεί να ανανεωθεί. Ο διορισμός τους γίνεται κατόπιν συμφωνίας των κυβερνήσεων των χωρών της ΕΕ. Λόγω του μεγάλου αριθμού των υποθέσεων που τίθενται ενώπιον του Δικαστηρίου και για την καλύτερη νομική προστασία των πολιτών, έχει συσταθεί ένα "Γενικό Δικαστήριο" το οποίο ασχολείται με τις υποθέσεις που υποβάλλουν ιδιώτες, εταιρείες και ορισμένοι οργανισμοί, καθώς και με υποθέσεις που σχετίζονται με το δίκαιο ανταγωνισμού. Το "Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης" της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδίδει αποφάσεις για διαφορές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μελών του προσωπικού της.