Όργανα, οργανισμοί και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Lambrias, Kyriacos (2014)

This project was part of the preparing thesis, is established in the Faculty of Law, of University of Neapolis, in Paphos, as part of the requirements of the Master's program “International and European Economic Law”. Every day, all citizens hear, from different sources, for institutions and policy instruments in the European Union, many of whom don't know the role or importance, with the result that occurs to any significant extent democratic deficit, since every citizen through ignorance does not have access to them. This project aims to present and analyze all the Institutions, Agencies and Services of the European Union, the operational framework, the functions and their general characteristics, creating a citizen's Guide in this area, making it clear that these bodies influence.

Thesis

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας, του μεταπτυχιακού προγράμματος «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο», από τη Σχολή Νομικής, του Πανεπιστημίου Νεάπολης, Πάφου. Καθημερινά, όλοι οι πολίτες ακούν από διάφορες πηγές, για φορείς και όργανα άσκησης πολιτικής στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλών εκ των οποίων δεν γνωρίζουν το ρόλο ή τη σημασία, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται σε σημαντικό βαθμό έλλειμμα δημοκρατίας, αφού ο κάθε πολίτης λόγω άγνοιας δεν έχει πρόσβαση σ’ αυτά. Η εργασία αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και αναλύσει όλα τα Όργανα, Οργανισμούς και Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πλαίσιο λειτουργίας τους, τις αρμοδιότητες και τα γενικά χαρακτηριστικά τους, δημιουργώντας ένα οδηγό του πολίτη στο χώρο αυτό, κάνοντας κατανοητό πως τα όργανα αυτά τον επηρεάζουν.