Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Mamas, Vasiliou (2015)

Thesis

Το Δικαστήριο είναι η Δικαστική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συνεργασία με τα Δικαστήρια των κρατών μελών, διασφαλίζουν την ομοιόμορφη ερμηνεία του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται θεσμικό όργανο, το οποίο είναι πολύγλωσσο καθώς όλες οι επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αποτελέσουν τη γλώσσα εκδίκασης κάποιας υπόθεσης. Το Δικαστήριο πρέπει να διασφαλίζει ότι η νομολογία του γίνεται γνωστή σε όλα τα κράτη μέλη. Από την ίδρυση τους, τα Δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εκδόσει πέραν τον 15000 αποφάσεων1.Από τις 17/06/1997, η νομολογία των Δικαστηρίων της ΕΕ είναι προσβάσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του δικτυακού ιστότοπου του Δικαστηρίου της ΕΕ. Στην βάση δεδομένων του συμπεριλαμβάνονται το πλήρες κείμενο των δικαστικών αποφάσεων, των γνωμοδοτήσεων του Δικαστηρίου, των γνωμοδοτήσεων του Γενικού Εισαγγελέα και των εντολών των δικαστηρίων της ΕΕ. Επιπρόσθετα μπορεί να γίνει αναζήτηση στη βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας τον αριθμό της υπόθεσης, την ημερομηνία, το όνομα των διαδίκων, λέξεις αναφοράς στο κείμενο, κτλ. Όσο αφορά την βάση δεδομένων περιέχει περιλήψεις των αποφάσεων, πληροφορίες αναφορικά με τις αποφάσεις που δεν έχουν δημοσιευθεί στις συλλογές του δικαστηρίου και ανακοινώσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.