Πως ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός συμβάλλει στην ανάπτυξη επιχειρηματικής σκέψης των μαθητών

Georgiou, Styliani (2015)

Thesis

Ο σκοπός της Διπλωματικής αυτής μελέτης είναι δίπτυχος. Ο πρώτος σκοπός είναι να ερευνηθεί η ανάγκη ανάπτυξης επιχειρηματικής σκέψης των νέων, και ο δεύτερος να εξεταστούν τα εργαλεία με τα οποία ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣΕΠ) μπορεί να συμβάλλει στην διαδικασία αυτή. Η πρώτη πτυχή ανιχνεύεται μέσα από την βιβλιογραφία. Η δεύτερη πτυχή εξετάζεται κυρίως μέσα από ποιοτική, και την μέθοδο πείραμα, που χρησιμοποίησε ως σταθερές μεταβλητές τρία εργαλεία-παιχνίδια, τα οποία έχουν εφαρμοστεί στα σχολεία. Με την μέθοδο πείραμα διαπιστώνεται εάν τα εργαλεία αυτά, συμβάλλανε στην ανάπτυξη επιχειρηματικών ικανοτήτων των νέων. Το δείγμα της έρευνάς είναι 30 μαθητές ενός τμήματος Γυμνασίου ή Λυκείου στην Θεσσαλονίκη. Τα πορίσματα από την έρευνα δείχνουν ότι οι μαθητές ανάπτυξαν αυτογνωσία –αυτοπεποίθηση, έμαθαν να σκέφτονται δημιουργικά και να αποδέχονται την καινοτομία, στοιχεία απαραίτητα για την ανάπτυξη του μελλοντικού εργατικού δυναμικού.

Collections: