Αστυνομική και δικαστική συνεργασία επί ποινικών υποθέσεων

Zacharia, Panagiotis (2014)

The creation of an Area of Freedom, Security and Justice are the three main areas that reflect the process of European integration. The common values that underpin the target area of freedom, security and justice are principles that govern modern democracies of the European Union. To achieve this goal developed and embedded in both national, EU and global level, the close cooperation between police and judicial authorities in criminal matters with the introduction of rules and procedures, strengthening transnational cooperation with bilateral and international and harmonization of national laws at European level. This paper will present on one side of the major contracts, Council Decisions constitute the legal basis of the judicial proceedings in criminal matters and on the other hand generally institutional mechanisms that the European Union has for more effective implementation of judicial cooperation. Specifically, it will be imported to the Law in Europe and from which springs the law system with brief reference to primary and secondary legislation as well as the International Conventions are the cornerstone of European integration. Next will be a comprehensive reference to the European Union Treaties and Conventions that surround and form the backbone of the Community covered by the Community decision-making process. The Schengen Agreement is the first and best known example closer or enhanced cooperation initiated before the adoption of the founding Treaties and extends beyond trying abolition of internal borders of the Member States and to restore internal market conditions not only for goods but mainly persons. There will be in-depth analysis and will conclude with institutional mechanisms such as joint teams to Europol, Eurojust and the European Arrest Warrant. In Annex I present tables with history of Europol which speak for themselves.

Thesis

Η δημιουργία του Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης αποτελούν τους τρεις βασικούς άξονες που αντικατοπτρίζουν την διαδικασία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οι κοινές αξίες που στηρίζουν το στόχο της ζώνης ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης είναι αρχές που διέπουν τις σύγχρονες δημοκρατίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου αναπτύχθηκε και εμπεδώθηκε τόσο σε Εθνικό, Κοινοτικό και Παγκόσμιο επίπεδο η στενή συνεργασία μεταξύ των Αστυνομικών και Δικαστικών Αρχών σε ποινικές υποθέσεις με την θεσμοθέτηση κανόνων και διαδικασιών, με ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας με την σύναψη διμερών αλλά και διεθνών και την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η παρούσα εργασία θα παρουσιάσει από την μια πλευρά τις σημαντικότερες Συμβάσεις, Αποφάσεις του Συμβουλίου που αποτελούν το νομικό υπόβαθρο της δικαστικής διαδικασίας σε ποινικές υποθέσεις και από την άλλη πλευρά σε γενικές γραμμές τους θεσμικούς μηχανισμούς που η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της δικαστικής συνεργασίας. Συγκεκριμένα θα γίνει εισαγωγή για το Δίκαιο στην Ευρώπη και από που πηγάζει το δικαιικό της σύστημα με σύντομη αναφορά στο πρωτογενές και δευτερογενές δίκαιο ως επίσης τις Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν τον θεμέλιο λίθο του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Ακολούθως θα γίνει εκτενής αναφορά στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Συμβάσεις που πλαισιώνουν και αποτελούν τον βασικό κορμό της Κοινότητας που διέπεται από την Κοινοτική διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Η Συμφωνία Schengen αποτελεί το πρώτο και γνωστότερο παράδειγμα στενότερης ή ενισχυμένης συνεργασίας που εγκαινιάσθηκε πριν από την θέσπισή της στις ιδρυτικές Συνθήκες και επεκτείνεται πέραν από την προσπάθεια κατάργησης των εσωτερικών συνόρων των κρατών μελών και με την αποκατάσταση όρων εσωτερικής αγοράς όχι μόνο για εμπορεύματα αλλά κυρίως για πρόσωπα. Θα γίνει εις βάθος ανάλυση και θα ολοκληρώσω με τους θεσμικούς μηχανισμούς όπως τις κοινές ομάδες, την Europol, Eurojust και το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Στο παράρτημα θα παρουσιάσω πίνακες με ιστορική αναδρομή της Europol που μιλούν από μόνοι τους.