Συγκριτική μελέτη του εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδας και της Σουηδίας

Christopoulos, Dimitris (2015)

The current study involves the analysis and comparison of the educational systems ιη Greece and Sweden. It is based οη references and will initially analyze the social, economic and geographical state of each country separately. This will be done through a - review of academic sources and presentation of the current situation both ίη Greece and Sweden today so as to make any further comparison possible. Ιη the first chapter of the study the basic characteristics of each country concerning population, area and geographical position are presented. Moreover, the demographic data of each country are mentioned followed by a brief report both οη the political and the financial state of the two countries. Ιη the second and third chapter the educational systems of both Sweden and Greece are presented, specifically, a historical retrospection, followed by the administrational of education, along with the responsible authorities for each of them. Also, the structure of each educational system the teachers who works ίη it and the ways of financing education ίη each country are presented. Το the fourth chapter of the study Ι made the comparative analysis of those educational systems, and if that is possible, extracted conclusions based οn the existent data.

Thesis

Η παρούσα εργασία αφορά την παρουσίαση και τη σύγκριση των εκπαιδευτικών συστημάτων της Ελλάδας και της Σουηδίας. Η έρευνά μου είναι βιβλιογραφική και αρχικά αναλύει την κοινωνική, οικονομική και γεωγραφική κατάσταση της κάθε χώρας ξεχωριστά. Αυτό γίνεται μέσα από επισκόπηση των βιβλιογραφικών πηγών και την παρουσίαση της κατάστασης που επικρατεί τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Σουηδία σήμερα ώστε να καταστεί δυνατή η περεταίρω σύγκριση. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρατίθενται τα βασικά χαρακτηριστικά της κάθε χώρας που αφορούν τον πληθυσμό, την έκταση και τη γεωγραφική της θέση. Επίσης, γίνεται λόγος και για τα δημογραφικά στοιχεία της κάθε μίας και ακολουθεί μία σύντομη αναφορά τόσο στην πολιτική όσο και στην οικονομική κατάσταση των δύο χωρών. Στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται αντίστοιχα τα εκπαιδευτικά συστήματα της Ελλάδας και της Σουηδίας, ξεκινώντας με μία σύντομη ιστορική αναδρομή, τον τρόπο διοίκησης και τους φορείς που είναι αρμόδιοι. Ακολούθως αναλύεται η δομή του καθενός εκπαιδευτικού συστήματος και ο τρόπος χρηματοδότησης. Γίνεται επίσης αναφορά στους εκπαιδευτικούς, και στο θεσμό της αξιολόγησης της εκπαίδευσης σε κάθε χώρα. Στο τέταρτο κεφάλαιο η εργασία προχωράει σε σύγκριση των εκπαιδευτικών συστημάτων και όπου είναι δυνατόν στην εξαγωγή συμπερασμάτων και γίνεται η καταγραφή τους.

Collections: