Το μάθημα της φυσικής στην Α Γυμνασίου. Απόψεις μαθητών και εκπαιδευτικών

Likaki, Ioannis (2015)

Thesis

Η παρούσα Διπλωματική εργασία με τίτλο «Το μάθημα της Φυσικής στην Α γυμνασίου. Απόψεις μαθητών και εκπαιδευτικών» διαπραγματεύεται την εισαγωγή του μαθήματος της Φυσικής στην Α τάξη του Γυμνασίου και πως αντιλαμβάνονται την εισαγωγή του μαθήματος οι μαθητές που το διδάχθηκαν και οι καθηγητές που το δίδαξαν. Προτού παρουσιαστεί η μεθοδολογία της έρευνας και η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων, γίνεται αναφορά σε θεωρία σχετική με τη Φυσική και τη διδασκαλία της. Θεωρείται απαραίτητο να δοθούν στον αναγνώστη πληροφορίες σχετικές με τη διδακτική, τη μάθηση και τις θεωρίες που τις συνοδεύουν, τόσο σε γενικότερο επίπεδο όσο και πιο συγκεκριμένα στο μάθημα της Φυσικής. Συζητείται η αξία του πειράματος, το οποίο αποτελεί τον βασικό κορμό του μαθήματος της Φυσικής της Α Γυμνασίου. Οι ιδέες των μαθητών και το πώς αυτές (οι ιδέες) δημιουργούνται είναι σημαντικά για την εξαγωγή των συμπερασμάτων μετά από την εκτέλεση του πειράματος. Αναφορικά στη μεθοδολογία, η παρούσα μελέτη αποτελεί ποιοτική έρευνα και είναι σχεδιασμένη ως ανασκόπηση, γιατί ενδιαφέρεται για τις αντιλήψεις που έχουν μαθητές και εκπαιδευτικοί για το μάθημα της Φυσικής σε μια συγκεκριμένη τάξη. Τα δεδομένα έχουνν συλλεγεί από ένα δείγμα 22 ατόμων: 17 μαθητές που είχαν διδαχτεί το μάθημα της Φυσικής στην Α Γυμνασίου και 5 εκπαιδευτικοί που δίδαξαν Φυσική στην Α τάξη Γυμνασίου. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με δύο μεθόδους: ομάδες εστίασης (για όλους τους συμμετέχοντες μαθητές και για 3 από τους εκπαιδευτικούς) και συνέντευξη (για δύο από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς). Η ανάλυση των δεδομένων η οποία έγινε με την μέθοδο ανάλυσης περιεχομένου, δίνει απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα και οδηγεί στα ανάλογα συμπεράσματα. Μετά την παράθεση των συμπερασμάτων, γίνονται προτάσεις για τη βελτίωση του μαθήματος της Φυσικής της Α Γυμνασίου.

Collections: