Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας ως μέσο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του σχολικού έργου

Mylona, Zoe (2015)

Thesis

Η διπλωματική αυτή εργασία έχει τίτλο «Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας ως μέσο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του σχολικού έργου.». η εργασία αυτή αφορά, όπως είναι προφανές από τον τίτλο, στις έννοιες της αξιολόγησης και της αποτελεσματικότητας στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας και ως μέσο βελτίωσης του έργου αυτής. Αυτές οι έννοιες έχουν πλέον πολύ μεγάλη σημασία για το χώρο της εκπαίδευσης, για την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και για οποιονδήποτε σχετίζεται με αυτήν. Όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απαραίτητες αυτές οι διαδικασίες και οι έννοιες για την εκπαίδευση που προσφέρουμε στα νέα παιδιά. Η εργασία αυτή έχει σκοπό να προσεγγίσει, μέσα από βιβλιογραφική ανασκόπηση, τις έννοιες της σχολικής μονάδας και του σχολικού έργου αρχικά, της αξιολόγησης και της αποτελεσματικότητας στη συνέχεια. Με την ανάλυση αυτών των εννοιών έχει σκοπό να καταλήξει στο βαθμό τον οποίο μπορεί η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας να βοηθήσει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολικού έργου. Τα τελευταία χρόνια, οι έννοιες της αξιολόγησης και της αποτελεσματικότητας που προαναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, γίνονται ολοένα και πιο σημαντικές, καθώς παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Λόγο της σημαντικότητας αυτών των εννοιών αποφάσισα να υλοποιήσω τη συγκεκριμένη εργασία με αυτό το θέμα, με σκοπό να παρουσιάσω τη σημασία των εννοιών, τις διαδικασίες που τις χαρακτηρίζουν, τους τρόπους που αυτές υλοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης και τελικά να καταλήξω στο πώς η μια συνδέεται με την άλλη και η αξιολόγηση βοηθά στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολικού έργου. Το γενικό συμπέρασμα που ανακύπτει είναι ότι τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, η αξιολόγηση έχει μεγάλη σημασία για την εκπαιδευτική διαδικασία. Επιλέγοντας ένα αυστηρά αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης δρομολογούνται εκείνες οι προϋποθέσεις για ένα πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό εκπαιδευτικό σύστημα υψηλής ποιότητας.

Collections: