Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών: σχεδιασμός, εφαρμογή και προσφορά τους στην σημερινή εκπαίδευση

Hadjimichael, Stella (2014)

Thesis

Με τον όρο ''Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών" (ΑΣΠ) εννοούμε την - συνήθως γραπτή - διατύπωση των χαρακτηριστικών μιας διδακτικής πρότασης. Τυπικές παράμετροι ενός αναλυτικού προγράμματος είναι οι στόχοι του, το περιεχόμενο στο οποίο αναΦέρεται, οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί, οι διαδικασίες που προτείνει ή οι προτάσεις αξιολόγησής του. Η διδακτική πρόταση μπορεί να αΦορά τη διδασκαλία μιας ολόκληρης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή τάξης σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο ή σε σύνολο γνωστικών αντικειμένων. Η έννοια του αναλυτικού προγράμματος συγχέεται συχνά με την έννοια της «ύλης» των μαθημάτων που πρέπει να διδαχτεί από τους/τις εκπαιδευτικούς και να αΦομοιωθεί από τους μαθητές και τις μαθήτριες. Γι' αυτό μερικές Φορές η μεταρρύθμισή τους θεωρείται ως μια υπόθεση πρόσθεσης και αΦαίρεσης ύλης, αλλαγής βιβλίων, διδακτικών μέσων και μεθόδων διδασκαλίας.