Ο ρόλος και τα καθήκοντα του διευθυντή στη σύγχρονη σχολική μονάδα

Mimikopoulos, Vasileios (2015)

Thesis

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί ο ρόλος και τα καθήκοντα του διευθυντή της σύγχρονης σχολικής μονάδας. Για το λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητο αρχικά να διερευνηθούν βασικές έννοιες που σχετίζονται με διοίκηση στη σχολική μονάδα ενώ, στη συνέχεια μελετώνται τα διοικητικά μοντέλα της εκπαίδευσης, αλλά και η έννοια της εκπαιδευτικής διοίκησης. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στις βασικές λειτουργίες της διοικητικής εκπαίδευσης, όπως είναι ο προγραμματισμός και η οργάνωση. Ωστόσο, καθώς το βασικό αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί ο ρόλος του διευθυντή στη σχολική μονάδα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο του διευθυντή όπως αυτός προκύπτει από την εκπαιδευτική νομοθεσία και στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στη διαχρονική του εξέλιξη. Παράλληλα, κρίσιμο παράγοντα για την αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας αποτελεί το στυλ ηγεσίας που εφαρμόζεται, αλλά και τα χαρακτηριστικά του διευθυντή – ηγέτη. Για το λόγο αυτό, διερευνάται η έννοια και οι τύποι της σχολικής ηγεσίας και γίνεται αναφορά στο ρόλο του διευθυντή ως ηγέτης της σχολικής μονάδας. Επίσης, γίνεται αναφορά στην αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού διευθυντή, στα πλαίσια του πολλαπλού ρόλου που κατέχει σήμερα μέσα σε μία σχολική μονάδα, αλλά και στους παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά του. Τέλος, κρίθηκε σκόπιμο να πραγματοποιηθεί ποιοτική έρευνα, με την έννοια της βιβλιογραφικής επισκόπησης, αλλά και τη μελέτη των αποτελεσμάτων ερευνών που αφορούν στο σύγχρονο ρόλο του διευθυντή μιας σχολικής μονάδας, στην αποτελεσματικότητά του, αλλά και στα καθήκοντα που καλείται σήμερα να καλύψει λόγω της θέσης του.

Collections: