Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της νέας γενικής εκτίμησης που έγινε στην Κύπρο σε τιμές 01.01.2013 για την Επαρχία Λάρνακας

Sitarenos, Pavlos (2015)

Thesis

Η παρούσα εργασία σκοπό έχει την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Νέας Γενικής Εκτίμησης που διενεργήθηκε από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας σε τιμές 01.01.2013, εξετάζοντας τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και εφαρμόζοντας στατιστική ανάλυση των αξιών των ακινήτων υιοθετώντας τα πρότυπα του International Association of Assessing Officers. Επιπρόσθετα, η παρούσα εργασία επιδιώκει να σφυγμομετρήσει τη γνώμη των Κύπριων πολιτών για τα αποτέλεσμα της επανεκτίμησης. Προς επίτευξη των πιο πάνω στόχων, η παρούσα εργασία επιστρατεύει συνδυασμό ερευνητικών μεθόδων. Συγκεκριμένα, για τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε από το Τ.Κ.Χ., έχουν επιλεγεί ως μέθοδοι συλλογής πληροφοριών η συνέντευξη σε συνδυασμό με την προσωπική εμπειρία και παρατήρηση. Για τη στατιστική ανάλυση, ζητήθηκαν όλες οι πωλήσεις από το 2012 μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2015 για την επαρχία Λάρνακας. Τέλος, τα ερωτηματολόγια προς τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας επιλέγηκαν ως το καταλληλότερο μέσο για τη σφυγμομέτρηση της κοινής γνώμης αναφορικά με τα αποτελέσματα της επανεκτίμησης. Η στατιστική ανάλυση οδήγησε στο συμπέρασμα ότι για τα κενά οικόπεδα και για τα χωράφια έγινε μια πιο ορθή εκτίμηση, λόγω του ότι αυτά τα ακίνητα αυτών των κατηγοριών παρουσιάζουν περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά, παρά τα κτίρια και τα εμπορικά ακίνητα. Η εν λόγω έρευνα κατέληξε επίσης στο πόρισμα ότι τα εμπορικά ακίνητα παρουσίασαν τη μεγαλύτερη διαφορά της εκτιμώμενης αξίας από την τιμή αποδοχής σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες ακινήτων. Τέλος, η παρούσα έρευνα έδειξε ότι η εκτίμηση του Κτηματολογίου σε τιμές 01.01.2013 για την επαρχία Λάρνακας ήταν κατά μέσον όρο για όλα τα είδη ακινήτων ελαφρώς ψηλότερη από την τιμή πώλησής τους, γεγονός που πιθανό δικαιολογεί και το αίσθημα της πλειοψηφίας του δείγματος που τείνει να μην είναι ευχαριστημένο από τα αποτελέσματα της επανεκτίμησης.