Η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηρίοτητας στην Κύπρο, πολιτικό, νομικό, φορολογικό και οικονομικό περιβάλλον

Πάπαλλας, Χρίστος (2013)

Thesis

Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια να εντοπιστούν τα στοιχεία αυτά που υποβοηθούν μια επιχείρηση να πάρει την απόφαση να αναπτυχθεί επιχειρηματικά στην Κύπρο. Μέσα σε ένα σύνολο πολλών παραγόντων που είναι καθοριστικοί στο να γίνει μια επιχειρηματική κίνηση, ξεχώρισα τους σημαντικότερους παράγοντες που θα πρέπει κάποιος επιχειρηματίας να λάβει υπόψη του. Γίνεται αναφορά στην Κυπριακή οικονομία γενικότερα και στις δυνατότητες που αυτή μπορεί να προσφέρει. Περαιτέρω γίνεται αναφορά στο πολιτικό σύστημα και τη δομή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η πολιτική σταθερότητα και η διοικητική δομή μιας χώρας είναι στοιχεία που υποβοηθούν τις επιχειρήσεις στο να επιτύχουν. Κανείς δεν θα επιλέξει μια χώρα η οποία δεν έχει μια σταθερή πολιτική κατάσταση, ούτε μια σωστή διοικητική δομή με την οποία θα πρέπει να έρθει σε επαφή ο επιχειρηματίας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Περαιτέρω το νομικό σύστημα της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι νομοθετικές ρυθμίσεις που περιβάλλουν την σύσταση των επιχειρήσεων - εταιρειών είναι θέματα που θα αναλυθούν παρακάτω και γιατί είναι σημαντικά για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Το φορολογικό περιβάλλον της Κύπρου είναι επίσης ένας σημαντικότατος παράγοντας τον οποίο μια επιχείρηση θα λάβει υπόψη για να αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κύπρο και γιατί οι διάφορες φορολογικές πρόνοιες ευνοούν τους επιχειρηματίες στο να πετύχουν ακόμα καλύτερα οικονομικά α1tοτελέσματα για αυτούς. Ο συνδυασμός του πολιτικού, νομικού, φορολογικού και οικονομικού περιβάλλοντος της Κύπρου είναι πιστεύω ένα κράμα πλεονεκτημάτων τα οποία με την σωστή χρήση μπορεί να οδηγήσει στην εξέλιξη και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Κύπρο.

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Except where otherwise noted, this item's license is described as Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων