Η διοίκηση του νοσοκομείου, η περίπτωση των νοσοκομείων στην Κύπρο. Αξιολόγηση και προτάσεις

Χαριλάου, Ραφαέλλα (2016)

Thesis

Η εργασία αυτή ασχολήθηκε με το Σύστημα Διοίκησης ενός Νοσοκομείου, η περίπτωση των νοσοκομείων στην Κύπρο, με σκοπό την Αξιολόγηση και τις Προτάσεις. Πιο συγκεκριμένα ο σκοπός της μελέτης είναι η εξέταση της οργάνωσης και λειτουργίας του σημερινού συστήματος Διοίκησης των Νοσοκομείων της Κύπρου. Στόχος είναι η αξιολόγηση του και η υποβολή προτάσεων για την βελτίωση του σε σχέση με τις Γενικές Αρχές της Διοίκησης των Νοσοκομείων. Προκειμένου να υλοποιήσουμε τον σκοπό μας αναζητήσαμε ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία καθώς και σχετικά άρθρα και έρευνες. Η Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικής με τις Αρχές της Διοίκησης ενός οργανισμού και ειδικότερα των Νοσοκομείων. Χρησιμοποιήθηκαν πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές. Παρουσιάζεται η οργάνωση και λειτουργία των Νοσοκομείων της Κύπρου βάση της σχετικής Νομοθεσίας και των Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων. Στη συνέχεια αξιολογούμε την λειτουργία του Διοικητικού Συστήματος των Νοσοκομείων στην Κύπρο, σχετικά με τις Αρχές της Διοίκησης. Η εξέταση και αξιολόγηση της λειτουργίας του συστήματος Νοσοκομείων στην Κύπρο μας βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του και στην εξαγωγή συμπερασμάτων, καθώς και στην υποβολή προτάσεων για βελτίωση του. Το σύστημα υγείας της Κύπρου εδράζεται ουσιαστικά πάνω στο Βρετανικό σύστημα του Beveridge, όπως είχε εισαχθεί από τους Βρετανούς αποικιοκράτες. Ουσιαστικά από το 1960 μέχρι σήμερα παραμένει περίπου το ίδιο με κάποιες αλλαγές ή και βελτιώσεις που επέφερε η νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το κρατικό σύστημα υγείας της Κύπρου παρέχει δωρεάν υπηρεσίες στο 80% του πληθυσμού αν και σήμερα φαίνεται ότι «πάσχει» και χρήζει βελτίωσης καλύτερης χρηματοδότησης από όλους τους εμπλεκόμενους και όχι μόνο από την Κυβέρνηση.