Παράγοντες που συμβάλλουν στην επαγγελματική ικανοποίηση των νοσηλευτών στον κλινικό χώρο

Καριάν, Ελένη Ρ. (2016-09)

Other

Εισαγωγή: Η ικανοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού από την εργασία του, έχει αποτελέσει τις τελευταίες δεκαετίες αντικείμενο μελέτης στη διεθνή βιβλιογραφία. Η μέτρηση της ικανοποίησης των εργαζομένων αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα που θα πρέπει να απασχολούν τις διοικήσεις των νοσοκομείων. Αυτό επιβάλλεται για λόγους τόσο οργανωτικούς όσο και ανθρωπιστικούς, καθώς η επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων συνδέεται άμεσα με την καλή σωματική και ψυχική τους υγεία. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας κριτικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης υπήρξε η διερεύνηση των παραγόντων που συμβάλλουν στην επαγγελματική ικανοποίηση των νοσηλευτών στον κλινικό χώρο. Υλικό και μέθοδος: Το υλικό της παρούσας κριτικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης το αποτέλεσαν οι ερευνητικές μελέτες που εντοπίστηκαν σε βάσεις δεδομένων EMBASE, MEDLINE, CINAHL, COCHRANE, SCOPUS και GOOGLE Scholar. Η αναζήτηση κατέληξε σε 17 ερευνητικά άρθρα από το 2006-2016. Αποτελέσματα: Μέσα από την αναζήτηση της βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι οι παράγοντες που συμβάλλουν στην επαγγελματική ικανοποίηση των νοσηλευτών στον κλινικό χώρο είναι οι εξής: Μισθός-απολαβές, Ευκαιρίες ανέλιξης, Επίπεδο μόρφωσης, Θέση εργασίας (πόστο), Αναγνώριση προσφοράς, Συνθήκες εργασίας, Συναδελφικότητα, Αυτονομία, Ευθύνη, Ωφελήματα, Μεγάλη προϋπηρεσία, Νοσηλευτική οργάνωση/σύστημα, Ωράριο εργασίας, Αυξημένο άγχος, Αντικείμενο εργασίας, Ελεύθερος χρόνος, Φόρτος εργασίας, Φύλο, Παροχή κινήτρων, Συναισθηματική εξάντληση, Έλλειψη προσωπικού, Έπαινος – Επιβράβευση, Σχέση με ανώτερους, Απόκτηση νέων δεξιοτήτων, Σχέση με ασθενείς και Επαγγελματισμός. Συμπεράσματα: Η επαγγελματική ικανοποίηση των νοσηλευτών/τριών φαίνεται να είναι ‘πολύπαραγοντική’, οφείλεται σε ατομικούς, οργανωτικούς-διοικητικούς περιβαλλοντικούς, αλλά και εργασιακούς παράγοντες. Οι παράγοντες ΕΙ των νοσηλευτών/τριών φαίνεται ότι οφείλονται έντονα σε εσωτερικούς παράγοντες και στη φύση του επαγγέλματος. Η οικονομική ανταμοιβή των εργαζομένων βρέθηκε ότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα ΕΙ αφού ο μισθός και τα ωφελήματα σε αρκετές μελέτες πρωτοπορούν μαζί με τις ευκαιρίες ανέλιξης.