Συνδιδασκαλία από δύο εκπαιδευτικούς. Πώς εφαρμόζεται, πώς επηρεάζει θετικά την σχέση εκπαιδευτικών-μαθητών, την επίδοση, την διαμόρφωση και την ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, αλλά και πώς τους μεταδίδει αξίες και χαρίσματα για μια ζωή

Τσέλεπου, Ελεάνα (2016)

Thesis

Μέσα στον σύγχρονο μεταβαλλόμενο κόσμο , το έργο του εκπαιδευτικού καθώς και οι μέθοδοι διδασκαλίας μετασχηματίζονται προκειμένου να ακολουθήσουν τις εξελίξεις και να ικανοποιήσουν τις αυξημένες κοινωνικές απαιτήσεις για παροχή υψηλού επιπέδου μόρφωσης για όλους τους μαθητές. Η συνδιδασκαλία αποτελεί τομή στην απομονωμένη διδασκαλία μετατρέποντας την σε συμμετοχική πράξη. Η απόφαση εμπλοκής δύο εκπαιδευτικών σε συνδιδασκαλία προϋποθέτει ικανότητες υγιούς συνεργασίας και αφοσίωσης αμφότερων στον κοινό στόχο μάθησης για τους μαθητές τους. Οι κύριοι σκοποί της παρούσας διπλωματικής εργασίας αφορούν την μελέτη περίπτωσης κατά την οποία εφαρμόζεται το μοντέλο της συνδιδασκαλίας από δύο καθηγητές μέσα σε μια τάξη. Επίσης, εστιάζοντας στο σχολικό περιβάλλον διερευνείται κατά πόσον η συνδιδασκαλία επηρεάζει θετικά την σχέση εκπαιδευτικών-μαθητών, την διαμόρφωση και την ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών καθώς και την επίδοση τους. Παράλληλα διερευνείται κατά πόσον η συνδιδασκαλία από δύο καθηγητές, εκτός από γνώσεις, μεταδίδει στους μαθητές αξίες και χαρίσματα που θα τους ακολουθούν για μια ζωή. Τελικός στόχος είναι η διερεύνηση του κατά πόσον είναι εφικτό να υιοθετηθεί το μοντέλο συνδιδασκαλίας στο Κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα. Για τους παραπάνω ερευνητικούς σκοπούς χρησιμοποιείται μελέτη περίπτωσης. Τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας αφορούν: α) την θετική αποτίμηση του μοντέλου συνδιδασκαλίας από τους μαθητές, β) την θετική συμβολή του μοντέλου συνδιδασκαλίας στην επίδοση των μαθητών, γ)την καλλιέργεια αξιών και κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα από την εφαρμογή συνδιδασκαλίας δ) την επιτακτική ανάγκη υιοθέτησης του μοντέλου συνδιδασκαλίας στο Κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα.