Η Παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο μέσα από τη θεωρία και τη νομολογία και οι άδειες creative commons

Κασίμη, Δανάη (2016-03)

Through the present work, we will deal with the issue of the violation of the rights of intellectual property on the internet cause it so actual timeliness that we should follow its evolution at the same time from the perspective of the world of legal science and from the perspective of the world of Internet technology. The development of the internet is carried out at such a rate that everybody wonders if it the law can follow it in order to regulate the online relationships, providing the greater possible protection for the authors, whose works are circulating voluntarily or involuntarily in cyberspace. At the same time, we observe the phenomenon that majority of the organizations of collective management of copyright support the restriction of the free use of the Internet and they treat it as a threat because it threatens their financial interests and at the same time the moral and financial rights of each author. Thus, we wonders whether it makes sense to protect by all means such rights when this protection implies also the creation of "closed borders" at the field of the diffusion of information and further violation of basic individual rights and freedoms. Through this paper, I will start in the first part by indicating in details the rights of authors and the protection granted to them within the existing framework and then at the second part I will proceed to commentary of decisions of national courts and especially of the European Court in order to provide the reader with a clearer image for the issue through concrete examples that have touched of legal disputes.

Thesis

Στην παρούσα εργασία θα μας απασχολήσει το θέμα της παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο καθώς η επικαιρότητά του είναι τόσο μεγάλη που χρήσει συνεχούς παρακολούθησης τόσο από τη σκοπιά του κόσμου της νομικής επιστήμης όσο και από τη σκοπιά του κόσμου της διαδικτυακής τεχνολογίας. Η ανάπτυξη της τελευταίας πραγματοποιείται με τέτοιους ρυθμούς που αναρωτιέται κανείς αν μπορεί το δίκαιο να την παρακολουθήσει ώστε να ρυθμίσει τις διαδικτυακές σχέσεις παρέχοντας όσο το δυνατός μεγαλύτερη προστασία στους δημιουργούς, των οποίων τα έργα διακινούνται εκούσια ή ακούσια στον κυβερνοχώρο. Παράλληλα, παρατηρείται το φαινόμενο οι περισσότεροι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής δημιουργίας υποστηρίζουν τον περιορισμό της ελεύθερης χρήσης του ίντερνετ και το αντιμετωπίζουν ως απειλή επειδή διακυβεύονται τόσο τα οικονομικά τους συμφέροντα όσο και τα ηθικά και οικονομικά συμφέροντα του εκάστοτε δημιουργού. Όμως, αναρωτιέται κανείς αν έχει νόημα να επιδεικνύουμε τέτοιο σθένος για την προστασία τέτοιου είδους δικαιωμάτων όταν αυτή συνεπάγεται αφενός τη δημιουργία «κλειστών συνόρων» στον τομέα διακίνησης των πληροφοριών αφετέρου περαιτέρω παραβίαση βασικών ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Στην παρούσα εργασία, θα ξεκινήσω στο πρώτο μέρος αναφέροντας αναλυτικά τα δικαιώματα των δημιουργών και την προστασία που τους παρέχεται στο υπάρχον πλαίσιο και ακολούθως στο δεύτερο μέρος θα σχολιάσω αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων και κυρίως του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να δημιουργηθεί στον αναγνώστη μια σαφέστερη εικόνα σχετικά με το θέμα μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα που έχουν δημιουργήσει δικαστικές έριδες.