Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η λειτουργεία τους

Κουτή, Χρυστάλλα (2016)

The main subject of this project is the detailed analysis and explanation of the composition and organization, of the powers and the operation of the main and auxiliary EU institutions,specifically the European Parliament, the European Council, the Council (Council of Ministers), the European Commission of the European Union (CJEU), the European Central Bank (ECB), the Court of Auditors, the European Economic and Social Committee (EESC) and the Committee of the Regions (CoR). Furthermore, it made extensive analysis on all EU institutions, is explained the role and importance of the EU's most important institutions, and presented the conclusions from the analysis of all these organs attached.

Thesis

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η λεπτομερή ανάλυση και επεξήγηση της σύνθεσης και οργάνωσης, των αρμοδιοτήτων αλλά και του τρόπου λειτουργίας των κύριωνκαι επικουρικών θεσμικών οργάνων της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, όπως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου (Συμβουλίου Υπουργών), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ),του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) και της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ). Επιπρόσθετα, γίνεται εκτεταμένη ανάλυσησε όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επεξηγείτε ο ρόλος και η σημασία των σημαντικότερων οργάνων της ΕΕ, καθώς παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από την ανάλυση του συνόλου τω οργάνων αυτών.