Διπλωματική Εργασία για την εφαρμογή του αλλοδαπού δικαίου στην κυπριακή και την ελληνική έννομη τάξη

Σατολιάς, Κώστας Η. (2016)

Other

Σε κάθε δικαστική διαδικασία το δικαστήριο για να καταλήξει σε απόφαση επί των επίδικων ζητημάτων που έχει να επιλύσει λαμβάνει υπόψη του : Α) Τα πραγματικά γεγονότα της υπόθεσης, στα οποία καταλήγει, ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης της ενώπιον του δικαστηρίου προσαχθείσας μαρτυρίας (προφορικής και έγγραφης) και Β) Τη νομική πτυχή της υπόθεσης, δηλ. το νόμο και τη νομολογία, που τυγχάνουν εφαρμογής στα πραγματικά γεγονότα της υπόθεσης, Η υπαγωγή των πραγματικών γεγονότων της υπόθεσης στις πρόνοιες της νομοθεσίας και στη νομολογία οδηγεί στην επίλυση των επίδικων ζητημάτων. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, τόσο στην Κύπρο, όσο και στην Ελλάδα, οι διατάξεις, τόσο του εθνικού δικαίου, στο οποίο περιλαμβάνεται βεβαίως και το ευρωπαϊκό δίκαιο, που έχει υιοθετηθεί και ενσωματωθεί σε αυτό στα πλαίσια της διαδικασίας εναρμόνισης του εθνικού με το ευρωπαϊκό δίκαιο, όσο και του δικαίου της ευρωπαϊκής ένωσης, αποτελούν ζητήματα δικαστικής γνώσης για το δικαστήριο, που σημαίνει ότι δεν απαιτείται η απόδειξή τους, με την προσαγωγή σχετικής μαρτυρίας, αλλά ότι το δικαστήριο υπέχει υποχρέωσης να ανατρέξει σε αυτές και να τις εφαρμόσει.