Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική Οικονομία

Μανώλη, Παναγιώτα ; Maris, Georgios (2015)

Book

Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς αλλά και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται μαθήματα Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, Διεθνών Σχέσεων, Παγκόσμιας Διακυβέρνησης και επιθυμούν να εμβαθύνουν στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Καθώς το σύγγραμμα ικανοποιεί ανάγκες διδασκαλίας απευθύνεται κυρίως σε σπουδαστές, αλλά έχει απήχηση τόσο στο ευρύ αναγνωστικό κοινό όσο και σε εξειδικευμένους μελετητές. Το βιβλίο παρουσιάζει τις σημαντικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας (ΔΠΟ) και εστιάζει σε επιμέρους θέματα ειδικού βάρους στη μελέτη της ΔΠΟ. Συγκεκριμένα ασχολείται με την κατανόηση της έννοιας της «διεθνούς πολιτικής οικονομίας», με την ανάδειξη της ΔΠΟ ως ξεχωριστού γνωστικού αντικειμένου, με τις δυναμικές της παγκόσμιας οικονομίας που καθόρισαν το περιεχόμενο της ΔΠΟ και με επιμέρους θεωρητικές προσεγγίσεις. Οι βασικοί θεματικοί άξονες του βιβλίου περιλαμβάνουν: η έννοια της διεθνούς πολιτικής οικονομίας, παραδοσιακές και σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις, το διεθνές εμπόριο, το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, διεθνής παραγωγή, περιφερισμός και παγκοσμιοποίηση και θεωρία και πολιτική της ανάπτυξης.

Collections:
Copyright © ΣΕΑΒ, 2015
Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright © ΣΕΑΒ, 2015