Αξιολόγηση του καθεστώτος λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ε.Ε και αντιστοίχων δομών κρατών μελών- το επίπεδο συνεργασίας τους

Γεωργίου, Μάμας (Μάκης) (2016)

ABSTRACT The European Court of Auditors is the fifth institution of the European Union which is responsible for series of powers aimed at proper execution of the EU budget and of budget discipline. Due to the sensitive area in which it operates, the ECA is equipped with guarantees and privileges in order to fully preserve the operational independence of the institution. With a view to the overall coordination and the speed in carrying out checks, it is stipulated that the checks are carried out in Member States on cooperation with national supervisory authorities or-in cases they are absent- with the competent national services. Thus, national authorities and bodies of the European Union shall notify the Court of Auditors, at its request, each required element for the fulfillment of the mission of the institution. The cooperation of the European institution with the respective structures of Member States makes the Court's function effective and successful. The national supervisory authorities, however, maintain their independence and they can refuse cooperation with the European Court of Auditors. In such a case, the Court has jurisdiction to continue its own control in order to achieve the fulfillment of its mission. The scope of this thesis is the study of the European Court of Auditors and its operation, compared with the relevant national structures in order to examine whether it is considered effective or not the action of the European institution.

Thesis

Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί το πέμπτο κατά σειρά θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι επιφορτισμένο με σειρά αρμοδιοτήτων που αποσκοπούν στην πιστή εκτέλεση του κοινοτικού προϋπολογισμού και της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Λόγω του ευαίσθητου τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι εξοπλισμένο με εγγυήσεις και προνόμια προκειμένου να διαφυλαχθεί στο ακέραιο η ανεξαρτησία λειτουργίας του οργάνου. Αποβλέποντας στον γενικότερο συντονισμό και την οικονομία κατά τη διεξαγωγή ελέγχων, προβλέπεται ότι οι έλεγχοι ασκούνται στα κράτη μέλη κατόπιν συνεργασίας με τις εθνικές ελεγκτικές αρχές, ή- στην περίπτωση που αυτές απουσιάζουν- με τις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες. Έτσι, εθνικές αρχές και λοιπά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαβιβάζουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατόπιν αιτήσεώς του, κάθε απαιτούμενο στοιχείο προς εκπλήρωση της αποστολής του θεσμικού οργάνου. Η συνεργασία του ευρωπαϊκού οργάνου με τις αντίστοιχες δομές των κρατών μελών καθιστά τη λειτουργία του Συνεδρίου αποτελεσματική και επιτυχημένη. Οι εθνικές ελεγκτικές αρχές, ωστόσο, διατηρούν την ανεξαρτησία τους και δύνανται να αρνηθούν την συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε τέτοια περίπτωση, το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι αρμόδιο να συνεχίσει από μόνο του τον έλεγχο ώστε να επιτευχθεί η εκπλήρωση της αποστολής του. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και της λειτουργίας του, σε σχέση με τις αντίστοιχες δομές των κρατών μελών, προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσον κρίνεται αποτελεσματική ή μη η δράση του ευρωπαϊκού οργάνου.