Ξενοφοβικές τάσεις και θρησκευτικές διαφορές στα σχολεία: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπισή τους

Κοκκινοπούλου, Δέσποινα (2017-11)

This project presents a study of intercultural education with the aim of mobilizing the educational community to eliminate xenophobia. The project, based on research questions and with examples concerning the Greek educational system, helps us to understand in what ways the educational system contributes to the adoption of a positive or negative attitude towards multiculturalism. Through the labeling of the kinds and of the aspects of diversity, two tendencies are held in the face of difference, fear or respect. Of course, the goal of this work is to show respect as a behavioral stand towards diversity. Educators can achieve this by making children understand human rights and everyone’s right to differ. This project is not only aimed at informing about the topic it deals with, but also about the critical processing of the subject (the critical issue). Substantially, it aims to explore more deeply the multiple expressions of intercultural education. This reflects the need to cultivate respect for the different and to eradicate racist perceptions, the recognition of human rights, the catalytic role of the educator in combating xenophobia and racism, and underlines ways of providing equal opportunities to all students by the educator.

Thesis

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια έρευνα γύρω από τη σημασία και την αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, με στόχο την κινητοποίηση των εκπαιδευτικών στην εξάλειψη της ξενοφοβίας. Η παρούσα εργασία λοιπόν, στηριζόμενη σε ερευνητικά ερωτήματα και σε παραδείγματα που αφορούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, μας διευκολύνει να καταλάβουμε με ποιους τρόπους τελικά το εκπαιδευτικό σύστημα συμβάλλει στην υιοθέτηση θετικής ή αρνητικής στάσης απέναντι στην πολυπολιτισμικότητα. Mέσα από την επισήμανση των ειδών διαφορετικότητας και των πτυχών της διαφορετικότητας υποδεικνύονται δύο στάσεις που τηρούμε απέναντι στην διαφορετικότητα, το φόβο ή το σεβασμό. Βέβαια, στόχος της εργασίας είναι η ανάδειξη του σεβασμού ως στάσης συμπεριφοράς απέναντι στη διαφορετικότητα. Αυτό μπορεί να το πετύχει ο εκπαιδευτικός κάνοντας τα παιδιά να κατανοήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα του καθενός να διαφέρει. Η εργασία δεν έχει μόνο στόχο την ενημέρωση πάνω στο θέμα που πραγματεύεται, αλλά την κριτική επεξεργασία του θέματος. Ουσιαστικά, έχει στόχο της να διερευνηθούν βαθύτερα οι πολλαπλές εκφάνσεις της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό καταδεικνύεται η ανάγκη καλλιέργειας του σεβασμού προς το διαφορετικό και η εκρίζωση των ρατσιστικών αντιλήψεων, η αναγνώριση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ο καταλυτικός ρόλος του εκπαιδευτικού στην καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού και τέλος επισημαίνονται τρόποι παροχής ίσων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές από τον εκπαιδευτικό.