Η συμπεριφορά των επισκεπτών στην εποχή του κορωνοϊού.

Τσακίρη, Καλλιόπη (2021-01)

Μain aim of dissertation: Current corona virus pandemic had significant negative effects on the global economy, but also in tourism sector. The purpose of this thesis is to study perceptions of Greek citizens about the corona virus and the effects on travel behavior. Methodology: A quantitative survey was conducted electronically on a sample of 163 citizens, using a structured questionnaire. Findings: The coronavirus pandemic was found to be a worrying condition for 73% of the sample. Citizens' perceptions of the coronavirus were correlated with perceptions of the risk of travel in the midst of a pandemic (p = 0.003), and the greater the public concern about the coronavirus pandemic, the stronger the perceptions of the risk of travel. The perception of travel risk was correlated with travel behavior, and in particular the fear of staying in a hotel was positively associated with changes in travel habits (p = 0.000), the cancellation of a planned trip to a country with cases (p = 0.000) and with the avoidance to travel by public transport, such as ship, train and plane (p = 0.000). Perception of travel risk was also related to travel intention and frequency of travel and in particular higher risk perceptions were associated with a lower degree of travel during the pandemic, compared to the period before the pandemic (p = 0.003). Finally, age was found to influence travel behavior and perceptions of the risk of travel in the midst of the pandemic and in particular was positively correlated with the intention to cancel a planned trip to a country with reported cases (p = 0.000), by avoiding boat trips. (p = 0.008), plane (p = 0.001) or train (p = 0.02) and by avoiding trips within the country (p = 0.006). Conclusion: The coronavirus pandemic reinforced the perception of travel risk, reduced travel intention in the midst of the pandemic, and altered travel behavior.

Thesis

Κύριος στόχος της διατριβής: Η τρέχουσα πανδημία του κορωνοϊού είχε σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην παγκόσμια οικονομία, αλλά και στον τομέα του τουρισμού. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις των Ελλήνων πολιτών για τον κορωνοϊό και τις επιπτώσεις στην ταξιδιωτική τους συμπεριφορά. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά, ποσοτική έρευνα σε ένα δείγμα 163 πολιτών, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Ευρήματα: Η πανδημία του κορωνοϊού βρέθηκε να είναι μια ανησυχητική κατάσταση για το 73% του δείγματος. Οι αντιλήψεις των πολιτών για τον κορωνοϊό συσχετίστηκαν με τις αντιλήψεις για τον κίνδυνο των ταξιδιών εν μέσω της πανδημίας (p=0.003) και όσο μεγαλύτερη ήταν η ανησυχία των πολιτών για την πανδημία του κορωνοϊού, τόσο ενισχύθηκαν οι αντιλήψεις για τον κίνδυνο των ταξιδιών. Η αντίληψη του κινδύνου για ταξίδια συσχετίστηκε με την ταξιδιωτική συμπεριφορά, και ειδικότερα ο φόβος διαμονής σε ένα ξενοδοχείο σχετίστηκε θετικά με αλλαγές στις ταξιδιωτικές συνήθειες (p=0.000), την ακύρωση ενός προγραμματισμένου ταξιδιού σε χώρα με κρούσματα (p=0.000) και με την αποφυγή ταξιδιών με δημόσια μέσα μεταφοράς, όπως πλοίο, τρένο και αεροπλάνο (p=0.000). Η αντίληψη για τον κίνδυνο των ταξιδιών σχετίστηκε επίσης με την πρόθεση ταξιδιού και τη συχνότητα ταξιδιών και συγκεκριμένα οι μεγαλύτερες αντιλήψεις κινδύνου συσχετίστηκαν με μικρότερο βαθμό ταξιδιών εν μέσω της πανδημίας, σε σύγκριση με την περίοδο πριν την πανδημία (p=0.003). Τέλος, η ηλικία βρέθηκε να επηρεάζει την ταξιδιωτική συμπεριφορά και τις αντιλήψεις για τον κίνδυνο των ταξιδιών εν μέσω της πανδημίας και ειδικότερα συσχετίστηκε θετικά με τη πρόθεση ακύρωσης προγραμματισμένου ταξιδιού σε μια χώρα με αναφερόμενα κρούσματα (p=0.000), με την αποφυγή ταξιδιών με πλοίο (p=0.008), αεροπλάνο (p=0.001) ή τρένο (p=0.02) και με την αποφυγή ταξιδιών στο εσωτερικό της χώρας (p=0.006). Συμπεράσματα: Η πανδημία του κορωνοϊού ενίσχυσε την αντίληψη του κινδύνου των ταξιδιών, μείωσε την πρόθεση ταξιδιών εν μέσω της πανδημίας και μετέβαλλε την ταξιδιωτική συμπεριφορά.