Βιώσιμη Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών και σύγχρονο Μάνατζμεντ Οργανισμών Διοίκησης Προορισμών. Μελέτη της περίπτωσης επαρχίας Πάφου

Αμμάρι, Νάσερ (2020-10)

The rapid development of the tourist phenomenon requires the understanding of the needs that it poses in its modern form. The management of the tourism industry is becoming more and more competitive, as innovation is a co-creator in its development. The development of methodology for approaching the parameters that affect the tourist destinations and the management strategy of the destinations, with modern means but mainly with the academic support, aim at making the destination viable. In the years 2020, the planet is facing an epidemic of scope and the global economy has been hit hard. Transport, travel, accommodation and tourism seem to have been most affected. The need for tourism to cope with a form of operation, shows the dependence, all actions to be done with more reverence, dedication and permeability. That is, what a system that is said to operate with a professional conscience should possess. Professional consciousness in the field of tourism presupposes experience and then academic study and approach. The operation under strategy, wants as a pillar the synergy of individual sectors that contribute to tourism and have a common benefit in its sustainability, although it seems to be deteriorating in the current period. The synergy will have to do with the local community, with elected leadership, utilization of technology and information and everything should take action with the right education and training in the tourism industry. A more joint effort will be to maintain the goal of the European Union's political framework [COM (2010) 352 final] which was implemented in 2010 and seeks to coordinate efforts to increase the competitiveness of tourism and its capacity for sustainable development, with a view to social and economic knowledge bases. In addition, in 2020, guidelines were set that upgrade the quality of life of people. They should also be applied in the tourism industry. Progress and differentiation are recorded numerically and will be comprehensively captured with the case study regarding the viability of the tourist destination, Paphos province. The theoretical background is approached and conclusions are given regarding the need for diversification. The whole work has a different approach than in the past and an effort is made to have a pilot character in the sustainable management of tourist destinations, giving a leading form to a modern Management of Destination Management Organizations. The means of synchronization is the use of innovation. The statistical study is done using the use of online tools and the conclusions are based on the academic background of the modern approach to sustainability.

Thesis

Η ραγδαία ανάπτυξη του τουριστικού φαινομένου επιβάλει την κατανόηση των αναγκών που θέτει στη σύγχρονη μορφή του. Η διαχείριση του τουριστικού κλάδου, γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστική, καθώς η καινοτομία είναι συν-δημιουργός στην ανάπτυξη του. Η ανάπτυξη μεθοδολογίας προσέγγισης των παραμέτρων που επηρεάζουν τους τουριστικούς προορισμούς και η στρατηγική διαχείρισης των προορισμών, με σύγχρονα μέσα αλλά κυρίως με την ακαδημαϊκή υποστήριξη στοχεύουν στο να καταστεί ο προορισμός βιώσιμος. Εν έτη 2020, ο πλανήτη είναι αντιμέτωπος με επιδημία βεληνεκούς και η παγκόσμια οικονομία πλήγηκε ισχυρά. Πιο εμφανή πληγή δείχνει να έλαβαν οι μεταφορές, τα ταξίδια, η διαμονή σε καταλύματα και ο τουρισμός. Η ανάγκη να ανταπεξέλθει ο τουρισμός σε μια μορφή λειτουργίας, δείχνει την εξάρτηση, όλες οι ενέργειες να γίνονται με περισσότερη ευλάβεια, προσήλωση και διαπερατότητα. Δηλαδή όσα θα πρέπει να διακατέχει ένα σύστημα που αποκαλείται ότι λειτουργεί με επαγγελματική συνείδηση. Η επαγγελματική συνείδηση στο τομέα του τουρισμού θέτει προϋπόθεση την εμπειρία και έπειτα την ακαδημαϊκής μελέτη και προσέγγιση. Η λειτουργία υπό στρατηγική, θέλει ως πυλώνα την συνέργεια επιμέρους τομέων που συνεισφέρουν στο τουρισμό και έχουν κοινή ωφελείας στην βιωσιμότητα του, παρόλο που δείχνει να φθείρεται στη παρούσα περίοδο. Η συνέργεια θα έχει να κάνει με την τοπική κοινωνία, με εκλεγμένη ηγετική καθοδήγηση, αξιοποίηση της τεχνολογίας και της πληροφορικής και όλα θα πρέπει να λαμβάνουν δράση με την σωστή εκπαίδευση και κατάρτιση στον τουριστικό κλάδο. Πλέον κοινή προσπάθεια θα είναι η διατήρηση του στόχου του πολιτικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης [COM(2010) 352 τελικό] που τέθηκε σε εφαρμογή το 2010 και επιδιώκει την συντονισμένη προσπάθειας αύξησης της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού και της ικανότητάς του για αειφόρο ανάπτυξη, έχοντας ως εφόδιο κοινωνικές και οικονομικές βάσεις γνώσεων. Επιπρόσθετα το 2020 τέθηκαν οδηγίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Θα πρέπει να εφαρμοστούν και στο τουριστικό κλάδο. Η πρόοδος και η διαφοροποίηση καταγράφεται αριθμητικά και θα αποτυπωθεί περιεκτικά με τη μελέτη περίπτωσης ως προς την βιωσιμότητα του τουριστικού προορισμού, επαρχία Πάφου. Γίνεται προσέγγιση του θεωρητικού υπόβαθρου και δίνονται συμπεράσματα συναφή με την ανάγκη διαποίκλισης (diversification). Η όλη εργασία έχει διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με το παρελθόν και γίνεται προσπάθεια να έχει πιλοτικό χαρακτήρα στη βιώσιμη διαχείριση τουριστικών προορισμών, δίνοντας ηγετική μορφή σε σύγχρονο Μάνατζμεντ Οργανισμών Διοίκησης Προορισμών. Το μέσο συγχρονισμού είναι η χρήση της καινοτομίας. Η στατιστική μελέτη γίνεται με αξιοποίηση της χρίσης διαδικτυακών εργαλείων και η διεξαγωγή συμπερασμάτων στηρίζεται στο ακαδημαϊκό υπόβαθρο της σύγχρονης προσέγγισης της βιωσιμότητας.