Αξιολόγηση του ασύρματου πρωτοκόλλου LoRa για χρήση σε αγροτικές περιοχές

Γκίκας, Αντώνιος (2021-01)

The rapid spread of internet along with the Internet of Things (IoF) created the need for new technologies in the field of wireless communication. In the primary field of economy and in agricultural development in particular, the impact of new technologies was huge. The optimization in handling the natural resources and the increase of the efficiency factor can only be achieved by using modern technologies. The environmental footprint of every activity should be reduced for a more sustainable future. The appearance of the wireless protocol LoRa triggered the creation of independent IoT devices based on it. The intelligent agriculture and stock-breeding is undoubtedly a fact. In this paper a pilot program based on the communication protocol LoRa will be presented in order to evaluate the protocol under real conditions. A network of devices based on LoRa combined with an online platform will be the infrastructure for achieving this goal. The degree of reliability is a crucial factor for many promising technologies in the critical fields of economy. What we specifically tried to do is see the impact of modifications of distance along with the Spreading Factor, the weather conditions and the topography in the system operation based on the wireless protocol LoRa under realistic conditions of usage.

Thesis

Η αλματώδης εξάπλωση του διαδικτύου σε συνδυασμό με το δίκτυο των πραγμάτων (Internet of things) δημιούργησε την ανάγκη για νέες τεχνολογίες ασύρματων επικοινωνιών. Στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας και συγκεκριμένα στην αγροτική ανάπτυξη ο αντίκτυπος των νέων τεχνολογιών ήταν τεράστιος. Η βελτιστοποίηση στην διαχείριση των φυσικών πόρων και η αύξηση του συντελεστή αποδοτικότητας μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της κάθε δραστηριότητας πρέπει να μειωθεί για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Η εμφάνιση του ασύρματου πρωτοκόλλου Lora έδωσε το έναυσμα για την δημιουργία αυτόνομων IoT συσκευών βασισμένες σε αυτό. Η έξυπνη γεωργία και κτηνοτροφία είναι πλέον γεγονός. Στην εργασία αυτή θα γίνει παρουσίαση ενός πιλοτικού προγράμματος βασισμένο στο πρωτόκολλο επικοινωνιών LoRa με σκοπό την αξιολόγηση του πρωτοκόλλου υπό πραγματικές συνθήκες. Ένα δίκτυο από συσκευές βασισμένες στο Lora σε συνδυασμό με μία διαδικτυακή πλατφόρμα θα είναι η βάση για την επίτευξη του στόχου. Ο βαθμός αξιοπιστίας είναι βασικός παράγοντας για την αξιοποίηση τέτοιων πολλά υποσχόμενων τεχνολογιών σε καίριους τομείς της οικονομίας. Προσπαθήσαμε να δούμε την επίδραση που έχουν οι μεταβολές της απόστασης σε συνάρτηση με το Spreading Factor (SF), τις καιρικές συνθήκες και την μορφολογία του εδάφους στην λειτουργία συστημάτων βασισμένα στο ασύρματο πρωτόκολλο επικοινωνιών LoRa σε ρεαλιστικές συνθήκες χρήσης .