Η σχολική μονάδα ως κοινότητα μάθησης : απόψεις, αντιλήψεις, προσδοκίες, στερεότυπα και δυσλειτουργίες

Valmas, Theofanis ; Manesis, Nikolaos ; Baris, Theodoros (2016)

Book chapter

Τα τριάντα κείμενοί που ακολουθούν σε αυτόν το συλλογικό τόμο με τον τίτλο Μεθοδολογία, πολιτικές, πρακτικές επιμόρφωσης και επαγ¬γελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού που βασίζονται στο σχολείο (school based) εντάσσονται σε τρία βασικά μέρη της επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών που βασίζεται στο σχολείο (school based): (Α) Μέθοδοι, (Β) Πρακτικές σχολείων, (Γ). Πολιτικές. Αν και έχουν εμφανιστεί εργασίες στις προαναφερθείσες κατευθύνσεις κατά καιρούς από τη δεκαετία του 1990 στη χώρα μας, είναι ενδεχομένως η πρώτη φορά, που το ζήτημα τίθεται συνολικά σε έντυπη μορφή. Αυτό βέβαια έγινε εφικτό μετά το μεγάλο συνέδριο με διεθνή συμμετοχή, το οποίο πραγματοποιήθηκε 20-22 Φεβρουάριου 2015 στην Κόρινθο, από τη Μονάδα Μεθοδολογίας, Πολίτικων και Πρακτικών Επιμόρφωσης, η οποία ανήκει στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στο συνέδριο αυτό οι προαναφερθείσες κατευθύνσεις συζητήθηκαν εκτεταμένα.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/