Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την βοήθεια των αριθμοδεικτών. Ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στον κλάδο των logistics, των εταιρειών ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε και SARMED A.E.

Μπακάλη, Γεωργία (2021-05)

Financial analysis is one of the most useful processes for professionals in business who are called upon to make economical strategic decisions. Financial analysis provides the insight in the real financial position of a company. Knowing the financial strengths and weaknesses of a company enables decision makers to make decisions in the right way in order to lead the company to growth. There are several financial tools available to analyze financial statements such as common size analysis, trend indicators analysis, various statistical tools, and ratios. Ratio analysis is one of the most popular and widely used financial tools in financial analysis. Working with ratios enables the researcher to perform comparative between the years for a company or to perform comparative between two or more uniform companies. This diploma project focus with ration analysis in financial statements and analyze the financial statements of two leader logistics provider in Greece, Diakinisis S.A. and Sarmed S.A. Τhe first part of the project (chapter 1 to 3) includes the theoretical approach in the field of financial analysis with the use of ratios. In the first chapter are presented the basic financial statements, are explained what is financial accounting, who are use the financial information and why, and finally what constraints govern financial analysis. The second chapter answers to the point of what is financial analysis and why is so important to analyze the financial statements, also presents the main methods of financial analysis and the main financial tools. In the third chapter are presented the key ratios, after they have first been divided into five main categories: liquidity ratios, profitability ratios, activity ratios, financial structure ratios and investment ratios. The second part of the project (chapter 4 to 6) includes the case study of two companies who are leaders in Third Party Logistics area, Diakinisis S.A. and Sarmed S.A. In the fourth chapter are presented the main structure of the supply chain industry and the historical throwback in its corporate profile of Diakinisis S.A. and Sarmed S.A. The fifth chapter includes calculating ratios of the financial statements for the two companies of the last five years (2015-2019). In this chapter the calculating ratios are presented in both comparative tables and diagrams. Also, in the fifth chapter are presented the calculation of the five-year weighted average for the sample and the standard deviation of the sample in order to examine the variability or stability of the ratios. Finally in the sixth chapter are analyzed the results of the calculation and are drawn the conclusions of the analysis.

Thesis

Οι βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα είναι ο ισολογισμός (ή ετήσια κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, η κατάσταση ταμειακών ροών, η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων. Οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις συνοδεύονται από το παράρτημα και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή. Η χρηματοοικονομική ανάλυση ασχολείται με την ποσοτικοποίηση των πληροφοριών που αντλούνται από τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Μέσα από την ανάλυση αυτή αξιολογείται η αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και η αποτελεσματική χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων περιουσιακών στοιχείων ώστε να επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων. (Γκίκας κ.ά., 2010, σ.16) Μια βασική μέθοδος ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι η ανάλυση με τους αριθμοδείκτες. Στην ανάλυση με την χρήση των αριθμοδεικτών ο αναλυτής συνδυάζει δυο οικονομικά μεγέθη και συγκρίνοντάς τους αντλεί πληροφορίες για την απόδοση, την οικονομική κατάσταση και την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. (Βασιλείου & Ηρειώτης, 2015, σ.36) Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η θεωρητική προσέγγιση της χρηματοοικονομικής ανάλυσης με την βοήθεια των αριθμοδεικτών καθώς επίσης και η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων δυο εταιρειών – ηγετών στον χώρο των οργανωμένων Third Party Logistics, της εταιρείας Διακίνησις Α.Ε. και της εταιρείας Sarmed A.E, οι οποίες τα τελευταία χρόνια αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους με ταχύτατο ρυθμό στην Ελλάδα. Το πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας χωρίζεται σε τρία κεφάλαια και αποτελεί την θεωρητική προσέγγιση στην χρηματοοικονομική ανάλυση με την βοήθεια των αριθμοδεικτών. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται η εισαγωγή στις βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες αποτελούν και την βάση της ανάλυσης της παρούσας διατριβής. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η χρησιμότητα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, καθώς επίσης και οι βασικές μέθοδοι και τα εργαλεία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάλυση με την βοήθεια των αριθμοδεικτών. Οι αριθμοδείκτες χωρίζονται σε πέντε βασικές κατηγορίες: τους αριθμοδείκτες ρευστότητας, αποδοτικότητας, δραστηριότητας, κεφαλαιακής διάρθρωσης και τους επενδυτικούς αριθμοδείκτες. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε κατηγορία ο τρόπος υπολογισμού των βασικών αριθμοδεικτών και η ανάλυση τους. Το δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας αποτελείται από τα κεφάλαια 4 έως 6 και αφορά την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιρειών Διακίνησις Α.Ε. και Sarmed A.E για τα έτη 2015-2019. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο κλάδος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εταιρειών Third Party Logistics καθώς επίσης και στοιχεία των υπό εξέταση εταιρειών. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται η αναλυτική παρουσίαση των υπολογιζόμενων δεικτών με την βοήθεια πινάκων καθώς επίσης και η διαγραμματική παρουσίαση των αποτελεσμάτων ενώ σχολιάζονται τα αποτελέσματα συγκριτικά και διαχρονικά. Τέλος στο έκτο κεφάλαιο καταγράφονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των δύο εταιρειών.