Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την βοήθεια των αριθμοδεικτών. Ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στον κλάδο των logistics, των εταιρειών ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε και SARMED A.E.

Μπακάλη, Γεωργία (2021-05)

Thesis

Οι βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα είναι ο ισολογισμός (ή ετήσια κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, η κατάσταση ταμειακών ροών, η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων. Οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις συνοδεύονται από το παράρτημα και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή. Η χρηματοοικονομική ανάλυση ασχολείται με την ποσοτικοποίηση των πληροφοριών που αντλούνται από τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Μέσα από την ανάλυση αυτή αξιολογείται η αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και η αποτελεσματική χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων περιουσιακών στοιχείων ώστε να επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων. (Γκίκας κ.ά., 2010, σ.16) Μια βασική μέθοδος ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι η ανάλυση με τους αριθμοδείκτες. Στην ανάλυση με την χρήση των αριθμοδεικτών ο αναλυτής συνδυάζει δυο οικονομικά μεγέθη και συγκρίνοντάς τους αντλεί πληροφορίες για την απόδοση, την οικονομική κατάσταση και την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. (Βασιλείου & Ηρειώτης, 2015, σ.36) Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η θεωρητική προσέγγιση της χρηματοοικονομικής ανάλυσης με την βοήθεια των αριθμοδεικτών καθώς επίσης και η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων δυο εταιρειών – ηγετών στον χώρο των οργανωμένων Third Party Logistics, της εταιρείας Διακίνησις Α.Ε. και της εταιρείας Sarmed A.E, οι οποίες τα τελευταία χρόνια αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους με ταχύτατο ρυθμό στην Ελλάδα. Το πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας χωρίζεται σε τρία κεφάλαια και αποτελεί την θεωρητική προσέγγιση στην χρηματοοικονομική ανάλυση με την βοήθεια των αριθμοδεικτών. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται η εισαγωγή στις βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες αποτελούν και την βάση της ανάλυσης της παρούσας διατριβής. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η χρησιμότητα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, καθώς επίσης και οι βασικές μέθοδοι και τα εργαλεία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάλυση με την βοήθεια των αριθμοδεικτών. Οι αριθμοδείκτες χωρίζονται σε πέντε βασικές κατηγορίες: τους αριθμοδείκτες ρευστότητας, αποδοτικότητας, δραστηριότητας, κεφαλαιακής διάρθρωσης και τους επενδυτικούς αριθμοδείκτες. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε κατηγορία ο τρόπος υπολογισμού των βασικών αριθμοδεικτών και η ανάλυση τους. Το δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας αποτελείται από τα κεφάλαια 4 έως 6 και αφορά την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιρειών Διακίνησις Α.Ε. και Sarmed A.E για τα έτη 2015-2019. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο κλάδος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εταιρειών Third Party Logistics καθώς επίσης και στοιχεία των υπό εξέταση εταιρειών. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται η αναλυτική παρουσίαση των υπολογιζόμενων δεικτών με την βοήθεια πινάκων καθώς επίσης και η διαγραμματική παρουσίαση των αποτελεσμάτων ενώ σχολιάζονται τα αποτελέσματα συγκριτικά και διαχρονικά. Τέλος στο έκτο κεφάλαιο καταγράφονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των δύο εταιρειών.