Ηγεσία και Αποτελεσματικότητα: Η περίπτωση του δημόσιου τομέα κατά την περίοδο της κρίσης της πανδημίας covid-19

Δεσποτέρης, Γρηγόρης (2021)

Thesis

Η έννοια της ηγεσίας συνεχώς αναπτύσσεται, προσπαθώντας να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των οργανισμών. Η αποτελεσματικότητα της κάθε θεωρητικής προσέγγισης καθώς και το είδος των ηγετών που θεωρούνται πιο αποδεκτοί από την κοινωνία επηρεάζονται από το περιβάλλον μέσα στο οποίο η ηγεσία ασκείται.. Διάφοροι παράγοντες όπως οι πολιτικοοικονομικές συνθήκες, τα κοινωνικά και πολιτιστικά πρότυπα, η τεχνολογία ή οι συνθήκες εργασίας παίζουν σημαντικό ρόλο. Τα τελευταία χρόνια οι οικονομικές δυσκολίες, η παγκοσμιοποίηση, οι νέοι τρόποι εργασίας, οι αλλαγές στις προσδοκίες των εργαζομένων συνέβαλαν στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και εφαρμόζουμε την ηγεσία (Daft, 2016). Η παρούσα μελέτη εξετάζει την ηγεσία στον ελληνικό δημόσιο τομέα την περίοδο της κρίσης της πανδημίας Covid-19. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας το μοντέλο πλήρους φάσματος ως θεωρητικό πλαίσιο, αποκαλύπτει ποιο είναι το κυρίαρχο ηγετικό στυλ στο χώρο αυτό. Επίσης, εξετάζει ποιο ηγετικό στυλ συσχετίζεται περισσότερο με την αποτελεσματικότητα και μελετά την επίδραση που έχει το κάθε ηγετικό στυλ σε αυτή. Η έρευνα που διενεργήθηκε είναι ποσοτική και σε αυτή συμμετείχαν 100 δημόσιοι υπάλληλοι που απασχολούνται σε διάφορες υπηρεσίες. Από την έρευνα προκύπτει πως το κυρίαρχο ηγετικό στυλ στο δημόσιο τομέα είναι το συναλλακτικό και πως τη μεγαλύτερη θετική συσχέτιση με την αποτελεσματικότητα έχει η μετασχηματιστική ηγεσία. Θετική συσχέτιση μικρότερης ισχύος φαίνεται να έχει και το συναλλακτικό στυλ, ενώ αντίθετα η παθητική ηγεσία συσχετίζεται αρνητικά με την αποτελεσματικότητα. Επίσης τα αποτελέσματα δείχνουν πως υπάρχει θετική επίδραση της μετασχηματιστικής ηγεσίας στην αποτελεσματικότητα και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό, σε αντίθεση με την παθητική ηγεσία που επιδρά αρνητικά. Η μελέτη αυτή έρχεται να προσθέσει χρήσιμες πληροφορίες στο θεωρητικό πεδίο της ηγεσίας, γεγονός που αποδεικνύει τη σπουδαιότητα της. Οι πληροφορίες αφορούν έναν από τους σημαντικότερους εργασιακούς χώρους, καθώς οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα είναι υπεύθυνοι για τη σωστή εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής. Επιπρόσθετα, ο χώρος αυτός δεν έχει ερευνηθεί αρκετά, έχει πολλές παθογένειες και η περίοδος που διανύει είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να φανούν χρήσιμα για τη βελτίωση των παραγόμενων υπηρεσιών κάθε οργανισμού του δημοσίου και κατ’ επέκταση για τη γενικότερη βελτίωση της εύρυθμης λειτουργίας του κράτους.