Ανάλυση χρονοσειρών σε μετοχές και κρυπτονομίσματα εν μέσω της πανδημίας του COVID-19

Μπασαγιάννη, Ευανθία (2022-01)

English Abstract The present work concerns the analysis of time series in stocks and cryptocurrencies during the COVID-19 pandemic. The introduction of the work sets the research questions it aims to answer, which are, how cryptocurrency value have been transformed throughout the pandemic, how they are expected to be shaped and how safe is it to envest in cryptocurrencies. Concerning the first question at hand, the answer is given through the systematic literature review of previous researches, while for the remaining two questions through the conclusions of the data analysis using the programming language R and appropriate ARIMA stochastic models. To begin with, the research methodology chapter analysis the way in which the scientific articles of previous studies were collected and their results are presented in the chapter literature review. The theoretical background of the study is the next chapter in whick terms like stock, cryptocurrency, blockchain and time series are explained. Then, in technical background chapter, the statistical models of a time series are defined ( average, covariance, autocorrelation), the term time series stationary and various linear models that are used for time series predictions are analyzed. References is also made to the programming language R and the libraries, the commands and the methods that have been used through the study are explained. Finally, the analysis is done on the data of the cryptocurrency (Bitcoin) and the stock of the multinational company (Apple). The data at hand were adjusted based on their closing prices over the time period 01/01/20 – 01/01/22 and with the use of lineal models ARIMA in R-studio an attempt has been made to predict for the time horizon of 30 days.

Thesis

Η παρούσα εργασία αφορά την ανάλυση χρονοσειρών σε μετοχές και κρυπτονομίσματα εν μέσω της πανδημίας του COVID-19. Στην εισαγωγή θέτονται τα ερευνητικά ερωτήματα που έχει σκοπό να απαντήσει, τα οποία είναι, πως οι τιμές των κρυπτονομισμάτων έχουν διαμορφωθεί την εποχή της πανδημίας, πως αναμένεται να διαμορφωθούν και πόσο ασφαλές θεωρείται το ενδεχόμενο επένδυσης σε κρυπτονομίσματα. Για το πρώτο ερώτημα η απάντηση δίνεται μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης προηγούμενων ερευνών, ενώ για τα υπόλοιπα δύο μέσω των συμπερασμάτων της ανάλυσης δεδομένων με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού R και κατάλληλων στοχαστικών μοντέλων ARIMA. Αρχικά, στο κεφάλαιο μεθοδολογία έρευνας αναλύεται ο τρόπος που συλλέχθηκαν τα επιστημονικά άρθρα προηγούμενων μελετών και στην βιβλιογραφική ανασκόπηση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα τους. Το επόμενο κεφάλαιο αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας όπου εξηγούνται οι όροι μετοχή, κρυπτονόμισμα, blockchain και χρονοσειρά. Εν συνεχεία, στο τεχνικό υπόβαθρο, ορίζονται τα στατιστικά μοντέλα μιας χρονοσειράς(μέση τιμή, αυτοσυνδιακύμανση, αυτοσυσχέτιση), ο όρος στασιμότητα χρονοσειράς και αναλύονται διάφορα γραμμικά μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούνται για προβλέψεις χρονοσειρών. Γίνεται επίσης αναφορά στη γλώσσα προγραμματισμού R και εξηγούνται οι βιβλιοθήκες, οι εντολές και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην εργασία. Η ανάλυση, τέλος, γίνεται στα δεδομένα του κρυπτονομίσματος(Bitcoin) και της μετοχής της πολυεθνικής εταιρίας (Apple). Τα δεδομένα προσαρμόστηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος τους στο χρονικό διάστημα 01/01/20- 01/01/22 και, με τη χρήση των γραμμικών μοντέλων ARIMA στο R-studio γίνεται μια προσπάθεια πρόβλεψης για το χρονικό ορίζοντα των 30 ημερών.