Ο ρόλος του Digital Marketing και των Social Media σε μεγάλες επιχειρήσεις- Περιπτωσιακή μελέτη της WIND

Πουτογλίδου, Μαρία (2022-10)

English Abstract_:_ The development of technology and the internet, especially in recent years, have given birth to many changes in various sectors of society. The development and evolution of social media and the increase in users worldwide play an important role in the global and especially in the Greek market. Product support is important these days and is achieved through social media, that's why most businesses have written about advertising their products and services through social networks and the internet. The aim of the products is to strengthen their image and their products and of course profit. This specific paper, using the literature review as well as the qualitative research, aims to present the importance of digital marketing nowadays, but also to capture the role of social media for telecommunications companies in Greece and specifically for the case of WIND, in order to promote their products and services. Finally, the conclusions of the research appropriately frame the work and emphasize the role of social media and marketing strategies, to create a dynamic image of telecommunications companies and specifically the company WIND.

Η ανάπτυξη της τεχνολογία και του διαδικτύου ειδικά τα τελευταία χρόνια γεννά πολλές αλλαγές σε διάφορους τομείς της κοινωνίας. Η ανάπτυξη και εξέλιξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η αύξηση των χρηστών παγκοσμίως, παίζουν σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια αλλά και ειδικά, στην ελληνική αγορά. Η ενίσχυση των επιχειρήσεων είναι σημαντική στις μέρες μας και επιτυγχάνεται μέσω των social media, για αυτό και οι περισσότερες επιχειρήσεις, έχουν στραφεί προς τη διαφήμιση των προϊόντων τους και των υπηρεσιών τους, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και το διαδίκτυο. Στόχος των επιχειρήσεων είναι η ενίσχυση της εικόνας τους και των προϊόντων τους και φυσικά το κέρδος. Η συγκεκριμένη εργασία, με τη χρήση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης αλλά και την ποιοτική έρευνα, έχει στόχο να παρουσιάσει τη σημασία του ψηφιακού μάρκετινγκ στις μέρες μας, αλλά και να αποτυπώσει το ρόλο των social media για τις επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και συγκεκριμένα για την περίπτωση της WIND, με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Τέλος, τα συμπεράσματα της έρευνας πλαισιώνουν κατάλληλα την εργασία και τονίζουν τον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τις στρατηγικές μέρκετινγκ, για τη δημιουργία μιας δυναμικής εικόνας των επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιών και συγκεκριμένα της εταιρείας WIND.