Ανάλυση των επιπτώσεων στην αγοραστική συμπεριφορά στα Ταχυκίνητα Καταναλωτικά προϊόντα μετά την Πανδημία (Covid-19) στην Ελλάδα

Τσάκωνας, Χρίστος Ι. (2023-01)

English Abstract_:_ The FMCG (Fast Moving Consumer Products) industry is one of the most important pillars for the Greek economy and it includes companies that represent over 1,5% of GDP. This sector is characterized as one of the most competitive in Greece and from the other hands suffers from high volatile changes. In 2020 and the spread of Covid-19 pandemic FCMG and was the begging for the biggest crisis until now. Furthermore, because of the violent changes in the industry, digitalization embedded in every company’s operational plan. In order to examine the consumers behavior, contribution from multiple academic fields, such as Economics, Psychology, Marketing, Sociology and Anthropology. Digital marketing aided by the economic science and psychology is going to play a major role in strategic planning in every FCMG company, from the family owned to the biggest to multinational enterprises. Digital marketing aided by the economic science and psychology would a have key role as a strategic tool in FMCG sector.

Η αγορά των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της Ελληνικής οικονομίας και συμπεριλαμβάνει εταιρείες που αντιπροσωπεύουν το 1,5% του ΑΕΠ της χώρας. Χαρακτηρίζεται ως ένας από τους πλέον ανταγωνιστικούς κλάδους και παράλληλα χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταβλητότητα. Το 2020 με την έναρξη πανδημίας ο κλάδος πέρασε μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις του και τα περιοριστικά μέτρα οδήγησαν στο σαρωτικό ψηφιακό μετασχηματισμό της λειτουργίας του. Προκειμένου να μελετηθεί η αγοραστική συμπεριφορά, χρειάζεται τη συμβολή πολλαπλών επιστημονικών κλάδων. Αποτελεί αντικείμενο μελέτης της οικονομικής επιστήμης, του μάρκετινγκ, της ψυχολογίας, της ανθρωπολογίας και της κοινωνιολογίας. Το ψηφιακό μάρκετινγκ υποβοηθούμενο από την οικονομική επιστήμη και την ψυχολογία, αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στα εργαλεία διαμόρφωσης στρατηγικής σε όλους τους κλάδους που βρίσκει εφαρμογή, με σημαντικότερο αυτόν, των ταχυκίνητων καταναλωτικών αγαθών.