Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού : παράγοντας άγχους

Markidis, Nikolaos (2015)

Thesis

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να ερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο η αξιολόγηση αποτελεί πηγή άγχους για τον εκπαιδευτικό της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Θα παρουσιαστεί το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα που προβλέπεται να εφαρμοστεί το σχολικό έτος 2014-15. Η εργασία ξεκινάει με μια ιστορική αναδρομή, όπου γίνονται συγκριτικές αναφορές στα συστήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που εφαρμόζονται σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Ακολουθεί αναφορά στον ορισμό της αξιολόγησης και την επίδραση της εφαρμογής της στην ψυχολογία των εκπαιδευτικών με βάση τη βιβλιογραφία και γίνεται αναφορά σε συστήματα αξιολόγησης που εφαρμόζονται σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Γίνεται αναφορά στον ορισμό του άγχους και ορίζονται το είδος και η διαδικασία της έρευνας.