Σχολική ηγεσία: η συμβολή της συναισθηματικής νοημοσύνης στην αποτελεσματική της άσκηση

Hadjidamianos, Gerasimos (2015)

Thesis

Η άσκηση της ηγεσίας στη σύγχρονη κοινωνία είναι πολύ σημαντική. Ανάλογα με τον τρόπο άσκησής της επιτυγχάνεται η ολική ή η μερική αξιοποίηση των εργαζομένων και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού ενός οργανισμού. Ο διευθυντής μιας σχολικής μονάδας καλείται σε καθημερινή βάση να στηρίζει και να διευκολύνει το έργο των εκπαιδευτικών, ενθαρρύνοντας την εμπλοκή τους σε δραστηριότητες που οδηγούν στην ανάπτυξη των μαθητών. Παράλληλα, πρέπει να μεταφέρει οράματα-ιδανικά και να δημιουργεί την κατάλληλη κουλτούρα και κλίμα για την αποτελεσματικότερη επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Σκοπός της παρούσας εργασίας, με τη μέθοδο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, είναι η ανάλυση των μοντέλων ηγεσίας και η ανακάλυψη των παραγόντων εκείνων που επιδρούν βελτιωτικά, απογειώνοντας την ανθρώπινη απόδοση σε όλους τους τομείς της ζωής του, κυρίως δε κατά την άσκηση της εκπαιδευτικής ηγεσίας. Σημείο αναφοράς αποτελεί η πλαισίωση της ηγεσίας από τη συναισθηματική νοημοσύνη, αφού αποδείχθηκε από πλήθος ερευνών η χρησιμότητα των θεωριών της συναισθηματικής νοημοσύνης σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως η αύξηση της δυνατότητας άσκησης αποτελεσματικής ηγεσίας, ακαδημαϊκής επίδοσης, εργασιακής απόδοσης, ποιότητας ζωής και υγείας των ασθενών. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν ειδικά προγράμματα εκμάθησης των δεξιοτήτων που τη χαρακτηρίζουν, με εντυπωσιακά θετικά αποτελέσματα. Οι μεγάλοι ηγέτες είναι γνώστες των θεωριών της συναισθηματικής νοημοσύνης και λειτουργούν εκμεταλλευόμενοι θετικά τον συναισθηματικό κόσμο των συνεργατών τους, εκμαιεύοντας το μέγιστο των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που έχουν.

Collections: