Αξιοποίηση της ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης στην εκπαίδευση στο πλαίσιο της σχεδίασης και οργάνωσης μαθημάτων: η περίπτωση του 1ου Γυμνασίου Κιλκίς

Malisovas, Athanasios (2015)

Thesis

Η ηλεκτρονική εκπαίδευση χρησιμοποιεί τις νέες πολυμεσικές τεχνολογίες και το διαδίκτυο προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση των μαθητών και των εκπαιδευτικών σε πηγές πληροφόρησης και υπηρεσίες, αλλά και η ανταλλαγή πληροφοριών και εξ αποστάσεων συνεργασιών (Γεωργούλη και συν., 2006; Χαλαζωνίτης και συν, 2008; Καλλαρά, 2009). Η ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να συντελεστεί είτε μέσω της σύγχρονης μάθησης, που πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο, είτε μέσω της ασύγχρονης, που πραγματοποιείται σε χρόνο και τόπο που επιλέγει ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός (Καλλαρά, 2009; Er et al., 2009; Simonson et al., 2012; Al Ghafri, 2013). Η παρούσα πρόταση θα εστιάσει στην ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση. Πιο αναλυτικά, η ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση θα εξεταστεί υπό το πρίσμα της συμβολής της στη σχεδίαση και οργάνωση μαθημάτων, δεδομένου ότι τα εργαλεία ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης δίνουν αυτή τη δυνατότητα (Μουζάκης, 2006; Βερναδάκης και συν., 2007). Συνεπώς, σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να τεθεί το πλαίσιο στο οποίο θα διερευνηθεί η χρησιμοποίηση ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης στο σχεδιασμό και την οργάνωση μαθημάτων

Collections: