Οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές στην Ελλάδα

Προκόπης, Αλέξανδρος (2017)

The smooth functioning of the state would not be feasible without the existence of the Public Administration. It is the Public Administration that aims at the prosperity of the community and the better serving in its needs. For this reason, the Public Administration includes the Independent Administrative Authorities such as The Greek Ombudsman, Hellenic Data Protection Authority, the National Council for Radio and Television, the Supreme Council for Civil Personnel Selection, Hellenic Authority for Communication Security and Privacy. These aforementioned independent authorities should be emphasized that they have administrative independence and that they have been established according to the Hellenic Constitution. Furthermore, in this work, a brief reference will be made also to independent authorities that have not be established yet. Therefore the purpose of this work is to highlight the role of Independent Administrative Authorities in the Hellenic State.

Thesis

Η ομαλή λειτουργία του κράτους δε θα ήταν εφικτή χωρίς την ύπαρξη της Δημόσιας Διοίκησης. Η Δημόσια Διοίκηση είναι αυτή που θέτει ως στόχο της την ευημερία του κοινωνικού συνόλου και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του. Για το λόγο αυτό, στη Δημόσια Διοίκηση συγκαταλέγονται οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές όπως είναι: ο Συνήγορος του Πολίτη, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού και η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. Οι παραπάνω ανεξάρτητες αρχές πρέπει να τονιστεί ότι αφενός έχουν διοικητική ανεξαρτησία και αφετέρου είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες. Βέβαια, στην παρούσα εργασία εκτός από τις συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, θα πραγματωθεί και μια σύντομη αναφορά στη μη κατοχυρωμένες αρχές. Επομένως σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη του ρόλου των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών στο ελληνικό κράτος. Λέξεις