Ηγεσία και παρακίνηση στις μονάδες υγείας: η περίπτωση του Περιφερειακού Νοσοκομείου

Papageorgiou, Maria (2014)

Thesis

Ο αντικειμενικός σκοπός της παρούσας εργασίας δεν είναι απλά να δοθεί μόνο ο ορισμός της ηγεσίας αλλά και να περιγραφούν τα διάφορα στυλ της ηγεσίας καθώς και η θεωρία των κινήτρων ή αλλιώς η θεωρία της παρακίνησης. Από την ανάλυση των στυλ ηγεσίας είναι φανερό ότι δεν υπάρχει ένα στυλ ηγεσίας που να είναι αποτελεσματικό σε όλες τις καταστάσεις και για όλους τους ηγέτες / διευθυντές μονάδων υγείας. Επιπλέον με βάση την θεωρία της παρακίνησης απαιτούνται διαφορετικές ηγετικές δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες των ατόμων που ηγούνται αυτών των οργανισμών. Συγκεκριμένα σκοπός είναι να εξεταστεί η ηγεσία και η παρακίνηση ως ανεξάρτητη μεταβλητή σε περιφερειακό νοσοκομείο της επαρχίας της Πάφου και να γίνουν προτάσεις για βελτίωση της διοίκησης. Στόχος στην παρούσα εργασία είναι η έρευνα στο θέμα της Ηγεσίας και της Παρακίνησης του ανθρώπινου δυναμικού σε μονάδα υγείας στον δημόσιο τομέα, η άντληση στοιχείων για την διαδικασία άσκησης Ηγεσίας που ακολουθείται , ο βαθμός των αποτελεσμάτων στην απόδοση των εργαζόμενων στην πολιτική των κινήτρων του Υπουργείου Υγείας και τα αποτελέσματα με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτήν την έρευνα. Φυσικά η έρευνα μου τελεί υπό τον περιορισμό ότι δεν συμπεριλαμβάνει όλες τις μονάδες υγείας της Κύπρου και ένα επαρκές δείγμα , ώστε να εξάγω γενικά συμπεράσματα που να αφορούν την ηγεσία και την παρακίνηση σε κάθε μονάδα υγείας.